Chứng từ xuất nhập khẩu (phần 3) - Hợp đồng ngoại thương • Hợp đồng ngoại thương (Sales Contract)
  Là sự thỏa thuận của bên mua và bên bán giữa hai nước khác nhau, trong đó quy định bên bán phải cung cấp hàng hóa và chuyển giao các chứng từ có liên quan đến hàng hóa và quyền sở hữu đối với hàng hóa cho bên mua và bên mua phải thanh toán tiền hàng.

  Các nội dung quan trọng trên hợp đồng ngoại thương

  • Commodity: Mô tả hàng hóa
  • Quality: Phẩm chất hàng hóa
  • Qualntity: Số lương , trọng lượng hàng hóa
  • Price: Thời hạn, địa điểm giao hàng
  • Payment: Phương thức, thời hạn thanh toán
  • Packing & Marking: Quy cách đóng gói và ghi nhãn hiệu hàng hóa
  • Warranty: Bảo hành hàng hóa nếu có
  • Force Maejure: Bất khả kháng
  • Claime: khiếu nại
  • Arbitration: trọng tài
  • Other conditions: các quy định khác

  Nguồn: Logistics4vn
  Xem thêm: chứng từ xuất nhập khẩu (phần 1), chứng từ xuất nhập khẩu (phần 2)