Công nghệ làm chủ con người hay ngược lại???  • Do nhu cầu tăng năng suất lao động và giải phóng sức lao động của con người nên con người đã nghĩ ra công nghệ.
    và công nghệ đã vượt xa năng suất con người.
    Và hiện nay công nghệ khiến con người lại bị ràng buộc nhiều hơn, và gắn bó nhiều hơn với công nghệ khiến cho Việc làm được mang về nhà..
    Nó khiến con người quay ngược lại bị lệ thuộc hơn nữa vào công nghệ và cái Cơ chế thị trường và công nghệ khiến con người cuồng quay hơn..
    Cái nghĩa giải phóng đã mất ...


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.