Công nghệ logistics và chuỗi cung ứng của thế giới đã đạt trình độ nào?? • Công nghệ logistics và chuỗi cung ứng của thế giới đã đạt trình độ nào??
  Xin cho hỏi là công nghệ logistics và chuỗi cung ứng thế giới hiện nay ra sao?
  Một số công ty xuyên quốc gia là những nơi đầu tiên áp dụng các công nghệ mới, hãy cùng nhau chia sẻ để thấy được ta đang áp dụng công nghệ ở mức nào?

  Công nghệ trong quản lí
  Công nghệ trong nhà kho, bến bãi, cảng biển..
  Công nghệ trong vận tải và điều hành vận tải
  Công nghệ trong phân phối
  Công nghệ trong giao hàng và đặt hàng
  Công nghệ in 3D
  Công nghệ về CRM
  Các công nghệ khác ...
  Xin được chia sẻ ..
  Các khái niệm về Block chain, AI, IoT...