Thủ tục Xuất Khẩu Đá Bazan (Puzolan) • Công ty hợp đồng xuất Đá Bazan (Puzolan) tự nhiên xuất đi Trung quốc. Xin tư vấn 1. Đá Bazan (Puzolan) tự nhiên cắt theo quy cách 0-30mm có đạt tiêu chuẩn xuất khẩu không? 2. Nếu được xuất khẩu thì có xin giấy phép của bộ Xây dựng theo thông tư 04/2012/TT-BXD không? 3. Áp Mã HS của đá bazan (Puzolan) theo chương 25.23 có được không?

  Đáp:

  1. Về chính sách mặt hàng và hồ sơ thủ tục
  • Căn cứ Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 29/02/2012 và Quyết định 1071/QĐBXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng về xuất khảu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thì mặt hàng công ty nêu không thuộc Phụ lục II-Danh mục hàng hóa không được phép xuất khẩu làm vật liệu xây dựng:

  • Căn cứ khoản 2 điều 1 Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 05/07/2016 của Bộ Công thương quy định:

  “Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định về xuất khẩu khoáng sản

  1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

  “Điều 4. Điều kiện khoáng sản xuất khẩu

  Khoáng sản được phép xuất khẩu phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

  1. Có tên trong danh mục và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng tại Phụ lục 01 kèm theo Thông tư này.

  2. Có nguồn gốc hợp pháp thuộc các trường hợp sau đây:

  a) Khoáng sản được khai thác, chế biến từ các mỏ, điểm mỏ có Giấy phép khai thác, Giấy phép khai thác tận thu còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

  b) Khoáng sản nhập khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan cửa khẩu nhập khẩu thể hiện tại tờ khai hàng hóa khoáng sản nhập khẩu.

  c) Khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu, phát mại.

  Đối với khoáng sản tịch thu, phát mại phải có các chứng từ sau: Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung công quỹ, Phiếu xuất kho, Biên bản bàn giao tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu bán đấu giá.

  d) Sản phẩm khoáng sản đã qua chế biến từ các nguồn khoáng sản hợp pháp nêu tại điểm a, b, c khoản này phải phù hợp với công nghệ chế biến của cơ sở chế biến.

  1. Đối với khoáng sản xuất khẩu trong thành phần chứa thori, urani bằng hoặc lớn hơn 0,05% tính theo trọng lượng ngoài việc đảm bảo các điều kiện nêu tại Khoản 1 và 2 Điều này phải có giấy phép xuất khẩu vật liệu phóng xạ của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử.”

  Đá Bazan (Puzolan) tự nhiên không có tên trong danh mục tại Phụ lục 01 kèm theo Thông tư số 12/2016/TT-BCT do đó công ty không được phép xuất khẩu mặt hàng này. Trường hợp công ty xuất khẩu theo các trường hợp đặc biệt quy định tại khoản 4 điều 6 Thông tư số 12/2016/TT-BCT thì được phép xuất khẩu. Cụ thể:

  “4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

  Điều 6. Trường hợp cá biệt

  1. Đối với khoáng sản chuyển ra nước ngoài để phân tích, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ: Doanh nghiệp có văn bản gửi Bộ Công Thương, kèm theo hồ sơ liên quan: Báo cáo về sự cần thiết phân tích, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ; Phương án xử lý đối với sản phẩm sau khi nghiên cứu, thử nghiệm; Hợp đồng hoặc văn bản hợp tác nghiên cứu thử nghiệm, chuyển giao công nghệ; Hồ sơ chứng minh nguồn gốc khoáng sản.

  2. Các trường hợp sau đây

  a) Sản phẩm khoáng sản đã qua chế biến nhưng không thể đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu theo quy định.

  b) Sản phẩm khoáng sản tồn kho của các mỏ có giấy phép khai thác nhưng đã hết hiệu lực mà không trái với quy định tại Khoản 3, Điều 58 Luật Khoáng sản.

  c) Sản phẩm khoáng sản không thuộc danh mục tại Phụ lục 1 Thông tư này, nhưng hiện tại trong nước không có nhu cầu tiêu thụ.

  d) Sản phẩm khoáng sản xuất khẩu để đối lưu nhập khẩu hàng hóa cần thiết cho nhu cầu sản xuất trong nước.

  đ) Khoáng sản nhập khẩu để tiêu thụ trong nước nhưng không tiêu thụ hết. Đối với các trường hợp nêu tại điểm a, b, c, d khoản này phải được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khoáng sản khai thác, chế biến kiểm tra thực tế và có văn bản gửi Bộ Công Thương xem xét, giải quyết.

  Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể.”

  Để được xuất khẩu theo các trường hợp đặc biệt trên công ty phải được Bộ Công thương cho phép.

  Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.