Nhập khẩu máy tính xách tay • Công ty định nhập khẩu lô hàng 10 máy tính xách tay về sử dụng nội bộ công ty, chúng tôi có phải tiến hành kiểm tra chất lượng và công bố hợp quy theo Thông tư 04/2018/TT-BTTTT (08/05/2018) và công văn 2305_BTTTT-CVT (17/07/2018) hay không?

  Đáp:

  Mặt hàng máy tính xách tay mới 100% không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu nhưng để nhập khẩu mặt hàng máy tính xách tay Công ty cần tham khảo các quy định sau đây:

  • Căn cứ điểm 7 khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định:

  “Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  1. Bổ sung Điểm c Khoản 1; sửa đổi Khoản 2 Điều 7 và bổ sung Khoản 2a, Khoản 2b, Khoản 2c, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8, Khoản 9 Điều 7 như sau:

  2. Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu:

  ...p) Các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quy định pháp luật”

  • Căn cứ Phụ lục II Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ Thông tin và truyền thông). Theo đó, việc nhập khẩu máy tính xách tay thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và truyền thông và bắt buộc phải công bố hợp quy.

  • Căn cứ Điều 3 Điều 8 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông quy định:

  “Điều 3. Tính chất hoạt động chứng nhận và công bố hợp quy

  Chứng nhận và công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuộc đối tượng áp dụng của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng phục vụ công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành trước khi lưu thông trên thị trường.

  Điều 8. Các trường hợp không phải công bố hợp quy

  Sản phẩm thuộc các Danh mục nêu tại khoản 2 và 3 Điều 6 của Thông tư này nhưng không phải công bố hợp quy trong các trường hợp sau:

  1. Các trường hợp không phải chứng nhận hợp quy quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

  2. Sản phẩm sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu để chính tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm đó sử dụng.”

  Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên trường hợp Công ty nhập khẩu để sử dụng tiêu dùng trong nội bộ không phải công bố hợp quy.

  Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.