thủ tục nhập khẩu nguyên liệu sản xuất phân bón • chúng tôi có sản xuất sản phẩm phân bón lá Dola 02X từ nguyên liệu là phân bón Ammonium Sulphate (Thiourea), sản phẩm phân bón lá Dola 02X này đã có giấy phép lưu hành. Như vậy nếu chúng tôi nhập khẩu nguyên liệu phân bón ammonium sulphate (Thiourea) để sản xuất phân bón lá Dola 02X có cần giấy phép lưu hành cho phân bón ammonium sulphate (Thiourea) không?

  Đáp:

  Căn cứ điều 27 và khoản 1 điều 30 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón:

  “Điều 27. Nhập khẩu phân bón

  1. Tổ chức, cá nhân có phân bón đã được công nhận lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu thì không cần giấy phép nhập khẩu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

  2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón chưa được công nhận phải có Giấy phép nhập khẩu thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

  a) Phân bón để khảo nghiệm;

  b) Phân bón chuyên dùng cho sân thể thao, khu vui chơi giải trí;

  c) Phân bón chuyên dùng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để phục vụ cho sản xuất trong phạm vi của doanh nghiệp; sử dụng trong các dự án của nước ngoài tại Việt Nam;

  d) Phân bón làm quà tặng; làm hàng mẫu;

  đ) Phân bón tham gia hội chợ, triển lãm;

  e) Phân bón nhập khẩu để sản xuất phân bón xuất khẩu;

  g) Phân bón phục vụ nghiên cứu khoa học;

  h) Phân bón làm nguyên liệu để sản xuất phân bón.

  1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón ngoài các giấy tờ, tài liệu theo quy định về nhập khẩu hàng hóa thì phải nộp cho cơ quan Hải quan Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định này; Giấy phép nhập khẩu phân bón (nộp trực tiếp hoặc thông qua Hệ thống Một cửa quốc gia) đối với trường hợp quy định khoản 2 Điều này.

  Trường hợp ủy quyền nhập khẩu thì tổ chức, cá nhân nhận ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cho tổ chức cá nhân nhập khẩu tại cơ quan Hải quan.

  …Điều 30. Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

  1. Phân bón nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng trừ trường hợp phân bón nhập khẩu quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 2 Điều 27 Nghị định này; phân bón tạm nhập tái xuất, phân bón quá cảnh, chuyển khẩu; phân bón gửi kho ngoại quan; doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu phân bón nội địa vào khu chế xuất…”

  Như vậy, khi nhập khẩu phân bón làm nguyên liệu để sản xuất phân bón, công ty phải nộp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu, Giấy phép nhập khẩu phân bón

  Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.