Nhập khẩu dây cáp điện có vỏ bọc PVC /có điện áp định danh đến và bằng 450/750V khi nhập về Việt Nam • Công ty là một trong những doanh nghiệp mới được thành lập: Mục tiêu dự án: Sản xuất sợi, Sản xuất vải dệt thoi, Hoàn thiện sản phẩm dệt. Hiện công ty đang trong giai đoạn nhập khẩu máy móc thiết bị, linh kiện về cho về cho dự án để phụ vụ cho sản xuất. Hiện nay công ty nhập khẩu lô dây cáp điện có vỏ bọc và có điện áp định danh đến và bằng 450/750V khi nhập về Việt Nam. Cho chúng tôi hỏi mã này có cần thủ tục gì để nhập khẩu? Có cần phải kiểm tra chất lượng theo bộ KHCN? Vì theo: 1. Thông tư 22/2011/TT-BKHCN: Quy Định về việc Quản Lý Chất Lượng Đối Với Dây Và Cáp Cách Điện Bằng POLYVINYL CLORUA Có Điện Áp Định Danh Đến Và Bằng 450/750V 2. Thông tư 27/2012/TT-BKHCN: Quy Định Về Việc Kiểm Tra Nhà Nước Về Chất Lượng Hàng Hóa Nhập Khẩu Thuộc Trách Nhiệm Quản Lý Của Bộ Khoa Học Công Nghệ.

  Đáp:

  1./ Quy định đối với mặt hàng dây và cáp điện:

  • Căn cứ Điều 4 Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử” có quy định:

  “Điều 4. Kể từ ngày 01/01/2011, các thiết bị điện và điện tử từ số 7 đến số 13 quy định tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, gắn dấu hợp quy và đăng ký hồ sơ chất lượng theo quy định.”

  • Căn cứ điểm 2.10 khoản 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử ban hành kèm Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN nêu trên quy định :

  “2. YÊU CẦU VỀ AN TOÀN

  2.10 Dây điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750V phải phù hợp với quy định tại TCVN 6610-1:2007 (IEC 60227-1: 1998)”

  • Căn cứ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6610-1: 2007:

  “Tiêu chuẩn này áp dụng cho cáp mềm và cáp cứng có cách điện và vỏ bọc, nếu có bằng polyvinyl clorua (ký hiệu là PVC), có điện áp danh định Uo/U đến và bằng 450 V/750 V, dùng trong các hệ thống lắp đặt điện có điện áp danh nghĩa không vượt quá 450 V/750 V xoay chiều.”

  • Căn cứ điểm 5.9 “Dây và cáp điện hạ áp” (không bao gồm dây và cáp điện có điện áp dưới 50V và trên 1000V)-Phụ lục Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có tên Quy chuẩn kỹ thuật là QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN phải kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan.

  Như vậy, đối với hàng hóa có tên sản phẩm, mã HS, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo điểm 5.9 “Dây và cáp điện hạ áp” (không bao gồm dây và cáp điện có điện áp dưới 50V và trên 1000V) theo Phụ lục Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN phải thực hiện kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

  2./ Quy định đối với dây điện bọc PVC đã gắn vào đui đèn hay bản mạch:

  Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN ngày 15/12/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN:

  “Điều 2. Thông tư này không áp dụng đối với:

  1. Dây và cáp điện đã lắp sẵn trong thiết bị điện, điện tử hoặc là một bộ phận của thiết bị điện, điện tử hoàn chỉnh”...

  Như vậy, chỉ các sản phẩm quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 21/2016/TT-BKHCN ngày 15/12/2016 thì mới không thuộc đối tượng áp dụng quản lý về Quy chuẩn kỹ thuật theo Thông tư này.

  Đề nghị Công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.