Ngành vận tải Việt Nam Năm 2017  • Kết thúc năm 2017, nền kinh tế Việt Nam có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực. Không đứng ngoài tình hình chung của nền kinh tế, ngành vận tải Việt Nam năm 2017 cũng đạt được những kết quả khả quan.

    Cơ sở hạ tầng giao thông được nâng cấp mở rộng, dịch vụ vận tải hành khách đạt 4.081,6 triệu lượt khách, tăng 11,1% so với năm trước, dịch vụ vận tải hàng hóa đạt 1.442,9 triệu tấn, tăng 9,8%. Duy chỉ có dịch vụ vận tải hàng khách ngành đường sắt giảm 9.4 triệu lượt (3.5%), các ngành vân tải hành khách và hàng hóa khác đều tăng trưởng tốt.

    0_1540182164268_vantai2017(1).png  • Sắp có tổng quan ngành vận tải logistics 2018 chưa nhỉ?


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.