Báo cáo các quy định chính sách về logistics và liên quan, số tháng 9/2018 • MỤC LỤC

  1. Các quy định, chính sách chung về logistics 2
   1.1. Đối thoại chính sách logistics Việt Nam-Nhật Bản năm 2018. 2
   1.2. Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành đề xuất giảm thiểu tác động của chiến tranh thương mại: các nội dung liên quan đến logistics 3
  2. Về hạ tầng phục vụ logistics: 4
   2.1. Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc. 5
   2.2. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 6
   2.3. Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết TL 1:500 tuyến đường Vành đai phía Tây 2. 6
  3. Về vận tải: 8
   3.1. Bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa 8
   3.2. Quy định mới về thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/11/2018. 9
  4. Về dự trữ, kho bãi, xếp dỡ hàng hóa: 10
   4.1. Tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định về xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ. 10
   4.2. Xử lý vi phạm hành chính nếu hàng trung chuyển quá thời hạn lưu giữ. 11
  5. Về các dịch vụ logistics khác: 13
   PHỤ LỤC.. 14
   MỤC LỤC
  6. Các quy định, chính sách chung về logistics 2
   1.1. Đối thoại chính sách logistics Việt Nam-Nhật Bản năm 2018. 2
   1.2. Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành đề xuất giảm thiểu tác động của chiến tranh thương mại: các nội dung liên quan đến logistics 3
  7. Về hạ tầng phục vụ logistics: 4
   2.1. Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc. 5
   2.2. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 6
   2.3. Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết TL 1:500 tuyến đường Vành đai phía Tây 2. 6
  8. Về vận tải: 8
   3.1. Bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa 8
   3.2. Quy định mới về thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/11/2018. 9
  9. Về dự trữ, kho bãi, xếp dỡ hàng hóa: 10
   4.1. Tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định về xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ. 10
   4.2. Xử lý vi phạm hành chính nếu hàng trung chuyển quá thời hạn lưu giữ. 11
  10. Về các dịch vụ logistics khác: 13
   PHỤ LỤC.. 14
   MỤC LỤC
  11. Các quy định, chính sách chung về logistics 2
   1.1. Đối thoại chính sách logistics Việt Nam-Nhật Bản năm 2018. 2
   1.2. Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành đề xuất giảm thiểu tác động của chiến tranh thương mại: các nội dung liên quan đến logistics 3
  12. Về hạ tầng phục vụ logistics: 4
   2.1. Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc. 5
   2.2. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 6
   2.3. Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết TL 1:500 tuyến đường Vành đai phía Tây 2. 6
  13. Về vận tải: 8
   3.1. Bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa 8
   3.2. Quy định mới về thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/11/2018. 9
  14. Về dự trữ, kho bãi, xếp dỡ hàng hóa: 10
   4.1. Tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định về xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ. 10
   4.2. Xử lý vi phạm hành chính nếu hàng trung chuyển quá thời hạn lưu giữ. 11
  15. Về các dịch vụ logistics khác: 13
   PHỤ LỤC.. 14

  MỤC LỤC

  1. Các quy định, chính sách chung về logistics 2
   1.1. Đối thoại chính sách logistics Việt Nam-Nhật Bản năm 2018. 2
   1.2. Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành đề xuất giảm thiểu tác động của chiến tranh thương mại: các nội dung liên quan đến logistics 3
  2. Về hạ tầng phục vụ logistics: 4
   2.1. Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc. 5
   2.2. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 6
   2.3. Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết TL 1:500 tuyến đường Vành đai phía Tây 2. 6
  3. Về vận tải: 8
   3.1. Bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa 8
   3.2. Quy định mới về thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/11/2018. 9
  4. Về dự trữ, kho bãi, xếp dỡ hàng hóa: 10
   4.1. Tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định về xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ. 10
   4.2. Xử lý vi phạm hành chính nếu hàng trung chuyển quá thời hạn lưu giữ. 11
  5. Về các dịch vụ logistics khác: 13
   PHỤ LỤC.. 14

  ĐỂ XEM CHI TIẾT, VUI LÒNG TẢI BÁO CÁO


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.