FDI vào lĩnh vực chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao  • Sự chuyển dịch về đầu tư đã có sự thay đổi tích cực qua nhiều năm, tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực chế biến, chế tạo. Điều này được dự báo sẽ giúp cho ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước vươn lên trong những năm tới, nếu Việt Nam thực hiện chính sách một cách hiệu quả.
    alt textLooks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.