Sổ tay Bảng mã chuẩn trong Hệ thống VNACCS/VCIS. • Sổ tay Bảng mã chuẩn trong Hệ thống VNACCS/VCIS.

  1. Cảng - ICD trong nước

  2. Cảng nước ngoài

  3. Cơ quan Hải quan

  4. Cửa khẩu đường bộ - Ga đường sắt

  5. Đánh dấu hàng hóa tại điểm khởi hành

  6. Địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến
   (Địa điểm xếp hàng trong nghiệp vụ OLA)

  7. Điểm neo đậu

  8. Đơn vị tính

  9. Hãng hàng không

  10. Hãng tàu biển

  11. Hãng tàu hỏa

  12. Loại kiện

  13. Lý do hủy tờ khai

  14. Miễn/Giảm/Không chịu thuế xuất nhập khẩu

  15. Miễn/Giảm/Không chịu thuế và thu khác

  16. Ngân hàng

  17. Nước

  18. Phân loại khai báo đính kèm điện tử
   (Phân loại thủ tục khai báo trong nghiệp vụ HYS)

  19. Sân bay nước ngoài

  20. Sân bay trong nước

  21. Sắc thuế

  22. So sánh mã loại hình nhập khẩu VNACCS và E-Customs

  23. So sánh mã loại hình xuất khẩu VNACCS và E-Customs

  24. Tiền tệ

  25. Văn bản pháp quy khác và phân loại giấy phép

  26. Mã áp dụng mức thuế tuyệt đối

  27. Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác

  Link tải về Sổ tay Bảng mã chuẩn trong Hệ thống VNACCS/VCIS: https://www.customs.gov.vn/Lists/VNACCS/ViewDetails.aspx…
  link text


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.