Thay đổi kiểm tra an toàn thực phẩm sản phẩm nhập khẩu lĩnh vực nông nghiệp • Đối với lô hàng có nhiều loại thực phẩm; thực phẩm phối chế có nhiều thành phần thuộc thẩm quyền quản lý của 2 bộ trở lên hoặc thuộc thẩm quyền quản lý của 2 cơ quan quản lý của ngành NN&PTNT, tổ chức, cá nhân nhập khẩu lô hàng có quyền lựa chọn 1 cơ quan kiểm tra (chủ trì tiếp nhận hồ sơ) để thực hiện thủ tục hành chính.
  alt text
  Bộ NN&PTNT vừa ban hành Quyết định 3489/QĐ-BNN-QLCL về giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ NN&PTNT.

  Cụ thể, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX được giao kiểm tra ATTP đối với sản phẩm/nhóm sản phẩm có nguồn gốc thực vật theo quy định tại Phụ lục III Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP và các trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn thực hiện thủ tục kiểm tra theo quy định.

  Chi cục Thú y vùng I, II, III, IV, V, VII, VII và Chi cục Kiểm dịch động vật các vùng: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai được giao kiểm tra ATTP đối với sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật, thủy sản quy định tại Phụ lục III Nghị định 15/2018/NĐ-CP và các trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn thực hiện thủ tục kiểm tra theo quy định.

  Chi cục thuộc Sở NN&PTNT tỉnh/thành phố được giao kiểm tra ATTP đối với lô hàng muối nhập khẩu dùng làm thực phẩm.

  Quyết định nêu rõ: Các cơ quan có trách nhiệm kiểm tra ATTP đối với các sản phẩm nhập khẩu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

  Đối với lô hàng có nhiều loại thực phẩm; thực phẩm phối chế có nhiều thành phần thuộc thẩm quyền quản lý của 2 bộ trở lên hoặc thuộc thẩm quyền quản lý của 2 cơ quan quản lý của ngành NN&PTNT, tổ chức, cá nhân nhập khẩu lô hàng có quyền lựa chọn 1 cơ quan kiểm tra (chủ trì tiếp nhận hồ sơ) để thực hiện thủ tục hành chính.

  Cơ quan chủ trì tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

  Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/8, thay thế Quyết định 3254/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chỉ định các cơ quan kiểm tra nhà nước về ATTP sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.