Ngành Hải quan quyết tâm hành động, hỗ trợ DN theo Nghị quyết 35


 • administrators

  Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định số 1907/QĐ-TCHQ ban hành kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Nghị quyết số 35/NQQ-CP ngày 16-5-2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020.

  Kế hoạch hành động nhằm mục đích, cụ thể hóa, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Tổng cục Hải quan được giao tại Nghị quyết số 35/NQ-CP và Quyết định số 1239/QĐ-BTC; tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức, DN trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, thực hiện nghĩa vụ thuế XNK theo quy định của pháp luật.

  Theo đó, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về hải quan, tạo điều kiện thuận lợi DN hoạt động XNK hàng hóa; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của DN; triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP cần bảo đảm cụ thể, khả thi và có kết quả rõ ràng…

  Trong đó, toàn ngành sẽ thực hiện nghiêm Quyết định số 1134/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; triển khai quyết liệt nội dung Quyết định số 1722/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP.

  Đồng thời, tiển khai thực hiện tốt Quyết định số 2765/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử; thực hiện đầy đủ nội dung Quyết định số 356/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP.

  Bên cạnh đó, ngành Hải quan tiếp tục thực hiện tốt nội dung Quyết định số 1491/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 để thực hiện Quyết định 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước 2016-2020; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, viên chức bảo đảm có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ DN.

  Theo kế hoạch, ngành Hải quan tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định về hải quan theo hướng liên thông giữa các bộ, cơ quan liên quan để giảm thủ tục, thời gian và chi phí thực hiện; trình Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa giai đoạn 2016-2020; củng cố và triển khai mở rộng ra toàn quốc với các thủ tục hành chính đã kết nối chính thức thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia; tham mưu cho Bộ Tài chính chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

  Ngành Hải quan quyết tâm triển khai thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK. Bên cạnh đó, tham mưu cho Bộ Tài chính chủ động phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu cho Bộ đôn đốc các Bộ, ngành ban hành đầy đủ danh mục các mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành theo hướng thu hẹp diện kiểm tra chuyên ngành, chi tiết mã số HS; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đổi với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành làm căn cứ để kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

  Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới

  Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các quy định về các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan. Phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu cho Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định những những hành vi được coi là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả để thực hiện Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

  Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai đúng các nội dung được giao tại Kế hoạch và Phụ lục; thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện khi có yêu cầu.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.