Số liệu thống kê khối lượng vận chuyển hàng hóa 6 tháng đầu năm 2018 • Số liệu thống kê
  Vận chuyển hàng hóa 6T/2018
  Nguồn : Tổng cục thống kê

  Chỉ tiêu Lượng (nghìn tấn) So cùng kỳ (%)
  Tổng 796234.4 106.6
  Theo khu vực
  Trong nước 779453.7 109.7
  Ngoài nước 16780.7 103.2
  Theo loại hình
  Đường bộ 614519.3 110.4
  Đ.thủy nội địa 140687.9 107.0
  Đường biển 37967.3 104.3
  Đường sắt 2883.5 113.5
  Đường hàng không 176.4 113.2Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.