Đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế theo quy định tại Nghị định 134 hay Thông tư 39?  • Gặp vướng khi thực hiện quy định về thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế giữa quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC và quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP, một số DN thắc mắc nên thực hiện theo quy định nào? Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn về vấn đề này.
    Cụ thể, theo phản ánh của một số DN, tại Điều 104 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về Đăng ký Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế; Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu đối với các trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế. Hai điều này hướng dẫn cùng một nội dung, tuy nhiên, Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC không sửa đổi/ bổ sung/ bãi bỏ Điều 104. Điều này khiến DN lúng túng không biết thực hiện theo văn bản nào.

    Trả lời thắc mắc trên, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Khoản 2 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 thì trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

    Do đó, đối với nội dung về Danh mục miễn thuế, đề nghị Cục Hải quan Quảng Nam thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ.

    Được biết, liên quan đến vướng mắc trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn một số quy định trùng tại công văn số 3762/TCHQ-TXNK ngày 27/6/2018).