Doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện ô tô phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào để được hưởng ưu đãi thuế? • Để tạo thuận lợi cho DN và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong việc thực hiện chương trình ưu đãi thuế NK linh kiện phụ tùng ô tô theo quy định của Chính phủ, Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn DN và Hải quan các tỉnh, thành phố trong việc chuẩn bị, kiểm tra hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ để áp dụng mức thuế suất 0% với nhóm hàng 98.49- linh kiện ô tô.
  Hồ sơ đề nghị áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49

  Hướng dẫn chi tiết Hồ sơ đề nghị áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49 , Tổng cục Hải quan cho biết, bộ hồ sơ này bao gồm các chứng từ:

  1 bản chính Công văn đề nghị được áp dụng mức thuế suất 0% của nhóm 98.49 trong đó nêu rõ giai đoạn đề nghị được áp dụng thuế suất 0%; số lượng linh kiện ô tô nhập khẩu trong giai đoạn đề nghị áp dụng thuế suất 0% đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp ô tô; số lượng xe ô tô thuộc các nhóm xe của Chương trình ưu đãi thuế thực tế đã sản xuất, lắp ráp; số lượng mẫu xe cam kết thực tế đã sản xuất, lắp ráp và số thuế đã nộp.

  1 bản chính Công văn đề nghị hoàn tiền thuế NK nộp thừa theo mẫu 27/CVĐNHNT/TXNK ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC.

  1 bản chụp có chứng thực Bảng kê tình hình sử dụng linh kiện ô tô đã nhập khẩu trong giai đoạn đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% theo Mẫu số 06 (01 bản chính) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và chứng từ kế toán thể hiện số lượng linh kiện nhập khẩu đã được sử dụng để sản xuất, lắp ráp các nhóm xe thuộc Chương trình ưu đãi thuế.

  Số lượng linh kiện NK tồn kho cuối kỳ thuộc các tờ khai phát sinh kể từ thời điểm đăng ký tham gia chương trình được chuyển sang kỳ tiếp theo để sản xuất, lắp ráp số lượng ô tô thuộc Chương trình ưu đãi ở kỳ tiếp theo.

  Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của doanh nghiệp theo mẫu phiếu do Cục Đăng kiểm Việt Nam phát hành (số lượng bản chụp có chứng thực tương ứng với số lượng xe đã sản xuất, lắp ráp trong giai đoạn đề nghị áp dụng mức thuế suất 0%); Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp (số lượng bản chụp có chứng thực tương ứng với số lượng kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp) và Bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật của xe ô tô có dấu xác nhận thẩm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam (số lượng bản chụp có chứng thực tương ứng với kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp).

  1 bản chính kèm theo file excel Bảng kê tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu; bảng kê số tiền thuế đã nộp theo từng tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu phát sinh trong kỳ quyết toán, áp dụng đối với từng mẫu xe. (mẫu bảng kê số 01 kèm theo công văn 1636/TCHQ-TXNK ngày 27/3/2018).

  Theo đó, DN thống kê chính xác, đầy đủ các chỉ tiêu tại bảng kê số 01, trong đó linh kiện ô tô NK đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe ô tô phải đáp ứng các điều kiện: thuộc danh mục nhóm 98.49, thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo quy định của Bộ Kế hoạch và đầu tư, đáp ứng mức độ rời rạc tối thiểu theo quy định của Bộ Khoa học Công nghệ và quy định tại điểm b.5.2 khoản 3.2 mục I Chương 98 Nghị định 125/2017/NĐ-CP.

  Thời hạn nộp hồ sơ

  Về thời hạn nộp hồ sơ, Tổng cục Hải quan cho biết, chậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày 30/6 hoặc ngày 31/12 hàng năm doanh nghiệp có công văn gửi cơ quan Hải quan đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% của nhóm 98.49 cho các linh kiện ô tô đã nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các nhóm xe ô tô nêu tại lộ trình của Chương trình ưu đãi thuế trong giai đoạn theo đề nghị của doanh nghiệp. Giai đoạn đề nghị của doanh nghiệp tối đa không quá 6 tháng tính từ ngày 1/1 đến ngày 30/6 hàng năm hoặc từ ngày 1/7 đến ngày 31/12 hàng năm.

  Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế ngay sau ngày Nghị định được ký ban hành thì chậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày 30/6/2018 trở đi, doanh nghiệp có công văn gửi cơ quan hải quan đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% của nhóm 98.49 cho các linh kiện ô tô đã nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các nhóm xe ô tô trong giai đoạn từ ngày doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế đến ngày 30/6/2018.