Hoàn thuế thế nào đối với cho doanh nghiệp NK ủy thác linh kiện ô tô? • Trường hợp DN đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế ủy thác việc NK linh kiện ô tô cho DN khác thì thực hiện quyết toán, cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ sẽ thực hiện hoàn trả tiền thuế nộp thừa vào tài khoản của DN ủy thác nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được áp dụng thuế suất 0% theo quy định tại Điều 7a Nghị định 125/2017/NĐ-CP.
  Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với hải quan các tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô NK để tạo thuận lợi cho DN và các cục hải quan tỉnh, thành phố trong việc thực hiện chương trình này.

  Hướng dẫn cụ thể về áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49 trong trường hợp ủy thác NK, Tổng cục Hải quan cho biết, tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 125/2017/NĐ-CP bổ sung mục b Khoản 2 Điều 7a quy định đối tượng áp dụng Chương trình ưu đãi thuế là DN đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định của Chính phủ về điều kiện sản xuất, lắp ráp, NK và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô và điều kiện để áp dụng Chương trình ưu đãi thuế:

  “Linh kiện ô tô do DN quy định tại điểm a khoản này trực tiếp nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp ô tô hoặc linh kiện ô tô do tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản này ủy thác, ủy quyền nhập khẩu và đáp ứng đủ các điều kiện sau: Linh kiện ô tô nhập khẩu có tên trong nhóm 98.49; Thuộc loại trong nước chưa sản xuất được…”.

  Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 125/2017/NĐ-CP bổ sung mục b, Khoản 3 Điều 7 quy định: “Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện để được áp dụng Chương trình ưu đãi thuế và doanh nghiệp (người nộp thuế) có số tiền thuế đã nộp đối với số linh kiện ô tô đã nhập khẩu lớn hơn số tiền thuế phải nộp theo mức thuế suất của nhóm 98.49 thì cơ quan Hải quan thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa cho doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

  Và theo Khoản 5 Điều 57 Luật Quản lý thuế hướng dẫn về các trường hợp hoàn thuế quy định: “Tổ chức, cá nhân nộp các loại thuế khác có số tiền thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước lớn hơn số tiền thuế phải nộp”.

  Với những quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp DN đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế ủy thác việc NK linh kiện ô tô (DN ủy thác) cho một DN khác (DN nhận ủy thác) thì thực hiện quyết toán, cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị áp dụng thuế suất 0% của nhóm 98.49 sẽ thực hiện hoàn trả tiền thuế nộp thừa vào tài khoản của DN ủy thác nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được áp dụng thuế suất 0% theo quy định tại Điều 7a Nghị định 125/2017/NĐ-CP và DN nhận ủy thác có công văn đề nghị hoàn trả tiền thuế nộp thừa vào tài khoản của DN ủy thác (đính kèm trong hồ sơ đề nghị áp dụng thuế suất 0% của DN ủy thác).