Khai thuê hải quan tại Hữu Nghị, Lạng Sơn • Nhận khai thuê hải quan tại Lạng SƠn
  Nhận làm dịch vụ thông quan tại các cửa khẩu
  Khai thuê hải quan tại Hữu Nghị
  Khai thuê hải quan tại Cốc Nam
  Khai thuê hải quan tại Tân Thanh
  Khai thuê hải quan tại Chi Ma
  ...
  Nhận làm thủ tục hàng hóa, cho thuê kho bãi và các dịch vụ cắm điện bãi container.
  Nhận khai thuê hải quan các loại hàng hóa thiết bị
  Nhận khai thuê hải quan các loại hàng kinh doanh xuất khẩu.
  Nhận làm các thủ tục giấy tờ, sổ thông hành cho xe qua biên giới.
  Dịch vụ logistics tổng hợp
  Liên hệ : Anh Hùng - 0943044139


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.