Dịch vụ thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu trên toàn quốc • Nhận làm dịch vụ các loại giấy chứng nhận, đăng kí kiểm tra chất lượng, đăng kí , đăng kiểm, Dán nhãn năng lượng, Khai báo hóa chất, Chứng nhận hợp quy.
  Nhận làm dịch vụ giấy tờ trên toàn quốc.
  Nhận khai báo các loại hàng hóa nguy hiểm, độc hại.
  Khai manifest.
  Dịch vụ khai báo CO và chuyển phát CO.
  Dịch vụ tư vấn thuế xuất nhập khẩu.

  Mobile: 0912575859
  www.vyl.vn


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.