Hướng dẫn thủ tục liên quan đến tài sản đảm bảo chuyển tiêu thụ nội địa • Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị miễn thuế làm tài sản đảm bảo chuyển tiêu thụ nội địa.

  Theo đó, trường hợp Agribank là bên nhận bảo đảm được quyền xử lý tài sản bảo đảm và là chủ tài sản bảo đảm theo quy định tại Điều 295, Điều 299, Điều 303 Bộ Luật dân sự, các quy định có liên quan khác và theo thỏa thuận với bên đảm bảo thì có thể được kê khai là người khai hải quan.

  Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa NK miễn thuế thuộc các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư đã thông quan thì phải khai tờ khai hải quan mới và chỉ được thực hiện sau khi chủ hàng hóa hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới và phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.

  Về chính sách quản lý hàng hóa NK, hàng hóa NK miễn thuế thuộc các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư đã thông quan khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng phải thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa NK; chính sách thuế đối với hàng hóa XK, NK thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới, trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa XK, NK tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

  Hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép NK khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng phải được cơ quan cấp giấy phép NK đồng ý bằng văn bản đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật.

  Trường hợp hàng hóa nếu theo quy định của Bộ Công Thương phải có giấy phép khi thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa thì phải nộp văn bản đồng ý của Bộ Công Thương, nếu pháp luật không quy định thì không phải nộp chứng từ này.
  Nguồn: baohaiquan.vn