Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt • Điều 21. Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt

  Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt phải có đủ các Điều kiện sau:

  1. Có bộ phận phụ trách công tác an toàn vận tải đường sắt.

  2. Có ít nhất 01 người phụ trách công tác an toàn có trình độ đại học về chuyên ngành vận tải đường sắt và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp về quản lý, khai thác vận tải đường sắt.

  3. Người được giao chịu trách nhiệm chính về quản lý kỹ thuật khai thác vận tải phải có trình độ đại học và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc về khai thác vận tải đường sắt.

  01/7/2018

  Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt