Lưu ý kê khai thuế GTGT đối với chi phí vận tải để tránh bị đánh thuế 2 lần



 • Tổng cục Hải quan hướng dẫn các doanh nghiệp để tránh bị đánh thuế 02 lần, đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với cơ quan Thuế nội địa để được hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với các khoản phí vận tải, các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên.
  alt text
  Ngoài ra, trị giá hải quan đối với các khoản điều chỉnh được thực hiện như sau:

  Công ty chỉ phải thực hiện khai báo chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên nếu:

  • Các khoản chi phí này thuộc khoản điều chỉnh cộng quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; và

  • Đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 39.

  Không phải cộng vào trị giá hải quan các chi phí sau:

  • Các chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa trả cho những hoạt động phát sinh sau khi hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên;

  • Hoặc các chi phí phát sinh đến cửa khẩu nhập đầu tiên nhưng không đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 39.