Hướng dẫn mới của Tổng cục Hải quan về thẩm định doanh nghiệp ưu tiên • Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn số 4620/TCHQ-KTSTQ hướng dẫn việc thẩm định doanh nghiệp (DN) để công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.
  Theo đó, trong thời gian 24 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ, DN đã được kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) để đánh giá tuân thủ pháp luật thì không thực hiện KTSTQ.

  Tuy nhiên, nếu khoảng thời gian theo phạm vi KTSTQ đến thời điểm tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận DN ưu tiên trên 6 tháng thì các cục hải quan địa phương (liên quan) cần rà soát, xác minh bổ sung thông tin thẩm định thực tế tại DN để đảm bảo việc đánh giá tuân thủ pháp luật được liên tục. Nội dung rà soát, xác minh căn cứ theo kết quả phân tích và thực tế hồ sơ.

  Mặt khác, theo Tổng cục Hải quan, căn cứ khoản 3, Điều 77 Luật Hải quan, trường hợp cục hải quan địa phương xác định thời hạn KTSTQ khác 5 năm thì trong báo cáo thẩm định gửi Tổng cục Hải quan phải nêu rõ lý do việc xác định phạm vi kiểm tra.

  Đồng thời, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan địa phương tăng cường nghiên cứu, đào tạo cán bộ để nâng cao kỹ năng, cách thức thẩm định các điều kiện về kiểm soát nội bộ và chuỗi an ninh an toàn cung ứng hàng hóa XNK. Báo cáo thẩm định (DN ưu tiên) phải phân tích chi tiết các điều kiện và gửi kèm theo các tài liệu thuyết minh, đồng thời phải có ý kiến đánh giá cụ thể.

  Ngày 8/9, trao đổi thêm với phóng viên Báo Hải quan, một cán bộ Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan)- đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình DN ưu tiên cho biết, hiện trong số hơn 60.000 DN XNK của cả nước có 63 DN đang được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

  Trong các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có hoạt động đầu tư tại Việt Nam, Hàn Quốc là nước có nhiều DN ưu tiên nhất với 11 DN, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghệ điện tử.