Kim ngạch hàng hoá XNK 5 tháng đạt 185,99 tỷ USD, tăng 13,9% • Theo số liệu thống kê hàng hoá xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến hết tháng 5 năm 2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 185,99 tỷ USD, tăng 13,9% (tương ứng tăng 22,69 tỷ USD về mặt số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện cùng thời gian năm 2017.
  alt text
  Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa (xuất khẩu-nhập khẩu) của Việt Nam trong nửa cuối tháng 5 năm 2018 có thặng dư trị giá 0,34 tỷ USD, qua đó nâng thặng dư cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến tháng 5 năm 2018 lên 2,67 tỷ USD.

  Cũng theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2018 (từ 16/5 đến 31/5/2018) đạt 21,88 tỷ USD, tăng mạnh 15,6% (tương ứng tăng 2,95 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2018.

  Cán cân thương mại hàng hóa đảo chiều có mức thặng dư 0,34 tỷ USD trong nửa cuối tháng 5/2018 sau khi có thâm hụt trong nửa đầu tháng 5/2018

  Trong nửa cuối tháng 5 năm 2018, nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 13,68 tỷ USD, tăng 16,3%, tương ứng tăng 1,93 tỷ USD so với kết quả xuất nhập khẩu các doanh nghiệp này trong nửa đầu tháng 5/2018.

  Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 5/2018, các doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu hàng hóa trị giá lên đến 120,15 tỷ USD, tăng 13%, tương ứng tăng 13,84 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong cùng thời gian của năm 2017.

  Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong nửa cuối tháng 5/2018 có thặng dư 1,49 tỷ USD, qua đó nâng mức thặng dư cán cân thương mại của nhóm các doanh nghiệp FDI này từ đầu năm 2018 đến tháng 5/2018 lên 12,53 tỷ USD.

  Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2018 đạt gần 11,11 tỷ USD, tăng mạnh 26,5% (tương ứng tăng 2,33 tỷ USD về mặt số tuyệt đối) so với 15 ngày đầu tháng 5/2018. Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 31/5/2018, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 94,33 tỷ USD, tăng 17,4% (tương ứng tăng 13,95 tỷ USD) so với cùng thời gian năm 2017.

  Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài-FDI (không tính dầu thô xuất khẩu) trong kỳ này đạt 7,58 tỷ USD, tăng 24% (tương ứng tăng 1,47 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2018 trước đó Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 31/5/2018, tổng trị giá xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 66,34 tỷ USD, tăng gần 17%, tương ứng tăng 9,59 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2017 và chiếm hơn 70% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

  Với tốc độ tăng 10,5% thì nhập khẩu hàng hóa trong 5 tháng từ đầu năm 2018 tăng chậm hơn so với xuất khẩu

  Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2018 đạt 10,77 tỷ USD, tặng nhẹ 6% (tương ứng tăng 0,62 tỷ USD) so với 15 ngày đầu tháng 5/2018. Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 31/5/2018, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 91,66 tỷ USD, tăng 10,5% (tương ứng tăng 8,74 tỷ USD về mặt số tuyệt đối) so với cùng thời gian năm 2017.

  Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 5/2018 đạt 6,09 tỷ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 0,45 tỷ USD về mặt số tuyệt đối) so với 15 ngày đầu tháng 5/2018.

  Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 31/5/2018, tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 53,81 tỷ USD, tăng 8,6% (tương ứng tăng 4,25 tỷ USD về mặt số tuyệt đối) so với cùng thời gian năm 2017 và chiếm 58,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.