Xử lý khi có thay đổi mã HS trên chứng nhận hạn ngạch thuế quan tôn màu • Trường hợp có thay đổi mã số HS mặt hàng tôn màu NK, khác mã số HS thể hiện trên Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan thì xử lý như thế nào? Đây là vấn đề Cục Giám sát quản lý về hải quan hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố xử lý.
  alt text
  Cụ thể, trong quá trình quản lý, Cục Giám sát quản lý về hải quan ghi nhận một số trường hợp phát sinh liên quan việc DN NK tôn màu đã được cơ quan có thẩm quyền tại các nước XK cấp Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan cho mặt hàng có mã số HS cụ thể.

  Cục Giám sát quản lý về hải quan đã thực hiện việc xác nhận thông tin giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do nước XK cung cấp đối với mã số HS này.

  Tuy nhiên, khi làm thủ tục hải quan, hàng hóa NK phải thực hiện phân tích phân loại và có kết quả là mã số HS khác mã số HS thể hiện trên Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan.

  Để xử lý vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về hải quan hướng dẫn như sau: Trường hợp có thay đổi mã số HS do có sự điều chỉnh theo kết quả phân tích, phân loại nhưng mã số HS thay đổi vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 số 536/QĐ-BCT ngày 9/2/2018 của Bộ Công Thương thì Chi cục Hải quan căn cứ Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan đã được Cục Giám sát quản lý về Hải quan xác nhận phù hợp để giải quyết thủ tục hải quan theo quy định.

  Cục Giám sát quản lý về ải quan không xác nhận lại thông tin giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan lần nữa đối với các trường hợp các thông tin trên Giấy chứng nhận hạn ngạch phù hợp với các thông tin Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được từ nước XK cung cấp.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.