Làm thủ tục thế nào với phương tiện vận tải qua biên giới đường sông?  • Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan Đồng Tháp, An Giang thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường thủy xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường sông theo quy định mới tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

    Cụ thể, tại Khoản 3 Điều 72 Nghị định 58/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam quy định “phương tiện thủy nội địa nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng biển thực hiện thủ tục như đối với tàu biển quy định tại các Điều 87, 88, 89 và 90 Nghị định”.

    Để thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường thủy xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường sông theo quy định tại Khoản 48 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP, thì đối với các chứng từ khai báo hải quan (bản khai hàng hóa, danh sách khách, bản kê nguyên liệu, vật dụng dự trữ trên tàu, bản khai hành lý) thực hiện theo các mẫu số 43, 48, 50, 51 ban hành kèm theo Nghị định 58/2017/NĐ-CP của Chính phủ.