Quy định mới về kê khai hải quan tại các cảng Trung Quốc • Hải quan Trung Quốc đã phát hành Lệnh số 56 [2017] về điều chỉnh quy tắc kê khai nâng cao có hiệu lực từ tháng 6 năm 2018.

  Các điều chỉnh bao gồm các mục sau:

  • Thực thi gửi tệp kê khai hải quan nâng cao 24 giờ trước khi xếp hàng. Thông tin hàng hóa đầy đủ và chính xác như được ghi trong bản kê khai phải được nộp cho Hải quan Trung Quốc bằng điện tử 24 giờ trước khi xếp hàng lên tàu thuyền đi qua / ra / ra khỏi các cảng Trung Quốc đại lục.
  • Bản kê khai phải phản ánh chính xác và hoàn toàn tất cả các hàng hóa theo vận đơn.

  • Dữ liệu được yêu cầu bao gồm thông tin người gửi hàng và người nhận hàng như Mã Công ty và số điện thoại liên lạc.
  alt text
  Để tuân thủ yêu cầu quy định mới từ Hải quan Trung Quốc và để đảm bảo vận chuyển kịp thời hàng hóa của bạn, cần lưu ý các quy định về tệp kê khai bắt buộc qua Hướng dẫn Giao hàng (SI) của bạn.

  Thông tin đầy đủ và chính xác về SI là rất quan trọng, do đó chủ hàng hoặc bên cung cấp SI chịu trách nhiệm cung cấp bên dưới dữ liệu bổ sung:

  1. Mã công ty của người gửi hàng * (Bắt buộc)
  2. Số điện thoại của người gửi hàng (Bắt buộc)
  3. Trạng thái Người vận hành Kinh tế được Ủy quyền (AEO) của Người ký gửi (Tùy chọn)
  4. Tên công ty của người nhận hàng (Bắt buộc)
  5. Mã công ty của người nhận hàng * (Bắt buộc nếu Người nhận hàng không phải là " TO ORDER ")
  6. Số điện thoại của người nhận hàng (Bắt buộc nếu Người nhận hàng không phải là " TO ORDER ")
  7. Tên người liên lạc cho Người nhận hàng
  8. Số điện thoại của người liên lạc cho người nhận hàng
  9. Trạng thái Người vận hành Kinh tế được Ủy quyền (AEO) của Người nhận hàng (Tùy chọn)
  10. Thông báo cho mã công ty (Bắt buộc nếu Người nhận hàng khai là “TO ORDER”)
  11. Thông báo số điện thoại (Bắt buộc nếu Người nhận hàng là “TO ORDER”)