Thông tư 39/2018/TT-BTC: Nhiều thay đổi về thủ tục hải quan


 • Global Moderator

  Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 20/4/2018, có hiệu lực từ ngày 5/6/2018.

  Thông tư này thể hiện nhiều điểm mới trong thủ tục hải quan, trong đó có:

  • Khi khai hải quan, một vận đơn phải được khai trên một tờ khai hải quan nhập khẩu. Trường hợp một vận đơn khai báo cho nhiều tờ khai hải quan, người khai hải quan thông báo tách vận đơn với cơ quan hải quan trước khi đăng ký tờ khai hải quan.

  • Hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin hàng hóa đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng.

  Thông tư 39/2018/TT-BTC: Nhiều thay đổi về thủ tục hải quan

  Thông tư 39 về thủ tục hải quan có hiệu lực từ 5/6/2018 (Ảnh minh họa)

  • Bổ sung văn bản cho phép xuất khẩu/nhập khẩu của cơ quan có thẩm quyền; bổ sung Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch hoặc văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trong hồ sơ hải quan với hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

  • Bỏ quy định nộp bản chụp Giấy phép kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi đối với trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần

  • Trong hồ sơ hải quan chỉ yêu cầu nộp 01 bản chính Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành. Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành được sử dụng nhiều lần trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành thì người khai hải quan chỉ nộp 01 lần cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.