So sánh giữa L/C chuyển nhượng và L/C giáp lưng


 • administrators

  Giống nhau

  • Là L/C không huỷ ngang
  • Được dùng trong mua bán qua trung gian, diễn ra giữa ba bên
   Bên XK - Trung gian - Bên NK

  L/C chuyển nhượng:

  • Số tiền (thường ít hơn)
  • Thới hạn hiệu lực (ngắn hơn)
  • Thời gian xuất trính sớm hơn

   L/C giáp lưng:
  • Kim Ngạch L/C đối nhỏ hơn L/C gốc(chênh lệch giành cho trung gian trả phí mở L/C đối và hưởng hoa hồng)
  • Thời hạn hiệu lực L/C đối ngắn hơn
  • Thời gian xuất trình chứng tứ sớm hơn

   Khác nhau:

  L/C chuyển nhượng:

  • Cho phép chuyển nhượng từ người hưởng lợi ban đầu sang một hay nhiều bên khác( theo yêu cầu của người hưởng lợi thứ nhất)
  • Thực chất có một thư tín dụng
  • Phí chuyển nhượng do người hưởng thụ đầu tiên chịu (trung gian)
  • số lần chuyển nhượng 1 lần nhưng được tái chuyển nhượng(cho người hưởng đầu)
  • Những phần L/C chuyển nhượng cho nhiều người không vượt quá tổng số tiền L/C; có thể chuyển riêng rẽ nếu trong L/C không ngăn cấm giao hàng riêng rẽ và thanh toán từng phấn
   Ngày giao hàng có thể sớm hơn
  • Ngân hàng CN chỉ có nghĩa vụ chuyển nhượng, ko có nghĩa vụ thanh toán
  • Không nhất thiết phải có Ngân hàng thông báo

  L/C giáp lưng:

  • Là một L/C biệt lập được mở trên cơ sở của L/C gốc (cùng điều kiện với L/C gốc
  • Có hai thư tín dụng
  • Phí mở L/C giáp lưng (L/C đối) do người hưởng thụ đầu tiên chịu
  • Có một L/C giáp lưng
  • Ngày giao hàng trùng nhau
  • Phức tạp phải thay đổi chứng từ và phải phối hợp thời gian sao cho ăn khớp với thời gian giao hàng
  • Ngân hàng mở L/C đối có nghĩa vụ thanh toán cho người xuất khẩu, sau khi ngân hàng người nhập khẩu thanh toán.
  • Có thể trừ trực tiếp tiền phí mở L/C với người trung gian từ khoản chênh lệch giữa hai L/C
  • Nhất thiết phải có ngân hàng thông báo để xác minh tính chân thực của L/C
  • Trung gian muốn dấu mối làm ăn

Log in to reply