VINACONTROL được chỉ định là tổ chức đánh giá sự phù hợp chất lượng thép  • Từ ngày 1-6-2014, Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31-12-2013 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu chính thức có hiệu lực thi hành.

    Trước đó, Bộ Công Thương đã chỉ định Vinacontrol TP.Hồ Chí Minh thực hiện việc thử nghiệm chất lượng thép, theo Quyết định số 4869/QĐ-BCT ngày 30-5-2014.

    Tiếp theo, ngày 9-6-2014, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã chỉ định Vinacontrol Hà Nội, Vinacontrol Hải Phòng và Vinacontrol TP.Hồ Chí Minh thực hiện việc giám định, chứng nhận chất lượng thép theo các Quyết định số 1229/QĐ-TĐC, 1230/QĐ-TĐC và 1231/QĐ-TĐC.

    Theo các quyết định trên, các đơn vị thành viên thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã được chỉ định có trách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm, giám định, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy thép, kiểm tra chất lượng thép sản xuất trong nước, thép nhập khẩu phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu.

    Đối với thép nhập khẩu, chứng thư giám định hoặc giấy chứng nhận lô hàng của Vinacontrol là căn cứ để cơ quan Hải quan làm thủ tục thông quan.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.