Quy trình hoàn thuế 2016 với hàng hóa xuất, nhập khẩu • Quyết định 1780/QĐ-TCHQ quy định Quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế mới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bắt đầu có hiệu lực từ ngày 02/7/2016.

  Theo đó, Quy trình hoàn thuế, không thuế gồm các bước sau:

  • Tiếp nhận hồ sơ.

  • Phân loại và phân công xử lý hồ sơ.

  • Kiểm tra hồ sơ thuộc loại hoàn thuế, không thu thuế trước, kiểm tra sau.

  • Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

  • Hoàn thuế, không thu thuế.

  • Thanh khoản và cập nhật thông tin.

  • Lưu trữ hồ sơ, thông tin.

  • Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

  • Báo cáo số liệu hoàn thuế, không thu thuế.

  Quy trình này áp dụng đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp; thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng.

  Quyết định 1780/QĐ-TCHQ thay thế Quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm Quyết định 2424/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2008.


Log in to reply