Hàng XNK tại chỗ không được hưởng thuế NK ưu đãi đặc biệt • Trả lời Công ty TNHH Corsair Marine Int'l đề nghị hướng dẫn hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt cho hàng XNK tại chỗ, Tổng cục Hải quan cho biết, loại hình này không đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Nghị định số 156/2017/NĐ-CP.
  alt text
  Theo Tổng cục Hải quan phân tích, Nghị định số 156/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN gịại đoạn 2018-2022, tại Điều 4 "Điều kiện áp dụng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt” trong đó quy định rõ các điều kiện được áp dụng thuế suất ATIGA.

  Cụ thể, Hàng hóa NK được áp dụng thuế suất ATIGA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Thuộc Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này; được NK vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định thương mại Hàng hóa ASEAN; được vận chuyển trực tiếp từ nước XK theo khoản 2 Điều 4 Nghị định này vào Việt Nam do Bộ Công Thương quy định; Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu D, theo quy định hiện hành của pháp luật.

  Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 8 Phụ lục I Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 3/10/2016 của Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, các phương thức sau được coi là vận chuyển trực tiếp:

  Cụ thể, hàng hoá được vận chuyển từ một nước thành viên XK tới một nước thành viên NK; hoặc hàng hoá được vận chuyển qua một hoặc nhiều nước thành viên, ngoài nước thành viên NK hoặc nước thành viên XK, hoặc qua một nước không phải là nước thành viên, với điều kiện:

  Quá cảnh là cần thiết vì lý do địa lí hoặc do các yêu cầu có liên quan trực tiếp đến vận tải; hàng hoá không tham gia vào giao dịch thương mại hoặc tiêu thụ tại nước quá cảnh đó; và hàng hoá không trải qua bất kỳ công đoạn nào khác ngoài việc dỡ hàng và bốc lại hàng hoặc những công đoạn cần thiết để giữ hàng hoá trong điều kiện tốt.

  Do vậy, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp Công ty không vận chuyển trực tiếp từ nước XK vào Việt Nam theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Nghị định thì không đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Nghị định số 156/2017/ND-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ. • Cám ơn chủ thớt, đúng cái mình đang cần tìm :D