Nghề logistics thì yếu tố gì là quan trọng nhất? • Nghề logistics đang là nghề hot hiện nay.
  Nhưng yếu tố gì quan trọng nhất đối với yêu cầu trong nghề này..
  Mời DDVT chém gió ... • Các yếu tố sau:

  • Kiến thức
  • Ngoại ngữ
  • Sức khỏe và sự linh hoạt

  Người làm logistics nếu thiếu sẽ không thể tròn vai ...


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.