Thay đổi mã HS, màn hình máy tính vẫn được hưởng thuế NK ưu đãi 0%  • Trước thắc mắc của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CMC về việc thay đổi mã HS của mặt hàng màn hình máy tính, Tổng cục Hải quan cho biết, mặc dù mã HS đã có sự thay đổi, nhưng mặt hàng màn hình máy tính vẫn được hưởng thuế NK ưu đãi 0%.

    Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XK, NK ban hành kèm theo Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 có mã HS 8528.51.20, có thuế suất thuế NK ưu đãi 0% (theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016).

    Hiện nay, theo Danh mục hàng hóa XK, NK ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 có mã HS 8528.52.00, có thuế suất thuế NK ưu đãi 0% (theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017).

    Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa NK được cơ quan Hải quan thực hiện theo Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Việc áp dụng thuế suất ưu đãi và thuế suất thông thường được quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13.