Chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển bao gồm những gì ?


 • administrators

  Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển bao gồm nhiều chứng từ khác nhau. Điều bạn cần làm là chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ này để quá trinh vận chuyển diễn ra tốt nhất, chúng tôi sẽ tổng hợp giúp bạn các loại chứng từ cơ bản như sau:

  Chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là các loại chứng từ dùng cho vận tải đường biển, được lập ra trong suốt quá trình giao nhận hàng hóa. Bao gồm 2 loại cơ bản:

  1. Chứng từ hải quan
   Theo quy định của Hải quan, chủ hàng phải xuất trình khi hàng hóa di chuyển xuyên quốc gia, bao gồm:
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Giấy phép xuất nhập khẩu
  • Hợp đồng ngoại thương
  • Tờ khai hải quan.
  • Giấy chứng nhận xuất xứ.
  • Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.
  • Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.
  1. Chứng từ liên quan đến tàu
  • Hợp đồng vận chuyển
  • Danh mục hàng hóa
  • Sơ đồ hàng hóa
  • Thông báo sẵn sàng
  • Phiếu kiểm đếm
  • Biên lai thuyền phó
  • Vận tải đơn
  • Phiếu vận chuyển
  • Lược khai hàng hóa
  • Biên lai xác nhận hàng hóa hư hỏng
  • Biên bản kết toán nhận hàng với tàu
   Và còn có các chứng từ khác liên quan đến vận chuyển hàng hóa bằng đường biển như:
  • Biên lai giám định
  • Thư dự kháng
  • Thư khiếu nại
  • Giấy chứng nhận kinh doanh (bao gồm những nội dung cơ bản như sau):
  • Tên doanh nghiệp
  • Địa chỉ
  • Thông tin cá nhân hợp pháp
  • Số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh
  • Vốn điều lệ nếu có
  • Số cổ phần, giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền chào bán đối với công ty cổ phần.
  • Vốn đầu tư ban đầu đối với doanh nghiệp tư nhân.
  • Vốn đầu tư ban đầu đối với doanh nghiệp tư nhân.
  • Vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định.
  • Ngành nghề kinh doanh.
   Hợp đồng ngoại thương bao gồm nội dung cơ bản như sau:
  • Phần mở đầu:
  • Tiêu đề + Số hợp đồng + Ngày tháng năm
  • Phần thông tin:
  • Bên bán: tên thương nhân, địa chỉ, điện thoại, fax, email, tên và chức vụ ngời đại diện, số tài khoản và tên ngân hàng.. + Bên mua: tương tự như bên bán
  • Các điều khoản hợp đồng
  • Điều kiện tên hàng + Điều kiện quy cách phẩm chất + Điều kiện số lượng + Điều kiện giao hàng + Điều kiện giá cả + Điều kiện khiếu nại + Điều kiện bảo hành + Điều kiện thiệt hại, bất khả kháng, trọng tài + Các điều kiện khác
  • Phần cuối
  • Ngôn ngữ + Số lượng + Địa điểm + Thời hạn + Chữ ký

Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.