Cách khai phí D/O, phí vệ sinh cont và phí CIC/EIS trên tờ khai hải quan - phần mềm Ecus5-Vnaccs • Theo công văn 1237/TCHQ-TXNK ngày 08/03/2018. Các bạn phải khai các phí như D/O phí vệ sinh cont và phí CIC/EIS vào trong trị giá hàng hóa trên tờ khai hải quan. Cách làm như sau:

  *** Cách 1: Khai tách rời từng khoản điều chỉnh:

  1. Mục các khoản điều chỉnh - Tờ khai trị giá - Tap: Thông tin chung 2 (hình 1)

  Mã tên: N
  Mã phân loại: AD - Công thêm số tiền điều chỉnh.
  Mã đồng tiền: Chọn loại tiền mà bạn khai báo.
  Trị giá khoản điều chỉnh: Nhập trị giá CIC, D/O và vệ sinh cont (chưa VAT)
  Chi tiết khai trị giá: ghi thêm dòng:
  N1: Phí CIC .... USD
  N2: Phí chứng từ (D/O) .... USD
  N3: Phí vệ sinh container .... USD
  (để giải thích N là phí gì)

  Lưu ý: Phí THC (Phí bốc, dỡ, xếp hàng) chưa yêu cầu phải cộng.

  1. Mục phân bổ phí - Tap: Danh sách hàng (hình 2)
   Các khoản phân bổ: Chọn áp dụng cho tất cả dòng hàng.

  *** Cách 2: Khai gộp chung các khoản điều chỉnh: (sử dụng trong trường hợp quá nhiều khoản điều chỉnh)

  • Tương tự như cách 1 nhưng bạn chỉ cần khai báo 1 chữ N: rồi cộng tổng tất cả các khoản điều chỉnh vào. Mục chi tiết khai trị giá vẫn phải giải thích ra:
   N gồm: Phí CIC.... USD, Phí chứng từ....USD, Phí vệ sinh container....USD
  • Các khoản phân bổ: Chọn áp dụng cho tất cả dòng hàng. (tương tự cách 1)

  Lưu ý:

  • Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách khai đều được.

  Nguồn: webxuatnhapkhau.com • Giờ còn bắt khai cả mấy phí này vào TK nữa, tận thu quá. Mấy nữa khéo THC và CFS cũng bắt thu luôn thể. Doanh nghiệp lại khổ. • Cho mình hỏi là nếu 2 TK chung cont thì phân bổ các phí trên như nào vậy • Tốt nhất mình chọn cách khai tổng hợp chứ không phân bổ...


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.