Bộ hồ sơ hải quan xuất nhập khẩu bao gồm những gì????? • Bộ hồ sơ xuất khẩu hải quan bao gồm:

  • Giấy phép đăng ký kinh doanh. (Đối với trường hợp mở tờ khai lần đầu)
  • Giấy chứng nhận mã số thuế ( Đối với trường hợp mở tờ khai lần đầu)
  • Phiếu tiếp nhận tờ khai Hải Quan
  • Hợp đồng ngoại thương
  • Packing list
  • Tờ khai xuất khẩu.
  • Biên bản bàn giao Container ( Đối với hàng chuyển cửa khẩu).
  • Bộ hồ sơ nhập khẩu bao gồm:
  • Phiếu tiếp nhận tờ khai hải quan
  • Hợp đồng ngoại thương.
  • Packing list
  • Commercial Invoice
  • Bill of lading.
  • C/O.
  • Bảo hiểm
  • Giấy báo hàng đến