Mức tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành • Chính phủ ban hành Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

  Theo đó, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành (DVLH) quy định như sau:

  • Đối với doanh nghiệp kinh doanh DVLH nội địa: 100 triệu đồng.

  • Đối với doanh nghiệp kinh doanh DVLH quốc tế:

  • Kinh doanh DVLH đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250 triệu đồng;

  • Kinh doanh DVLH đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500 triệu đồng;

  • Kinh doanh DVLH đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500 triệu đồng.

  Nghị định 168/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/201Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.