Phân bón NK không phải chịu thuế GTGT • Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về các vướng mắc trong việc áp dụng chính sách thuế đối với mặt hàng khai báo là phân bón. Theo đó, trường hợp hàng hóa NK được xác định là phân bón thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (không phân biệt thuộc mã HS nào).
  Được biết, Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu gặp vướng với mặt hàng phân bón do Công ty TNHH Yarra NK làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan CK Cảng Phú Mỹ Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

  Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, Tổng cục Hải quan cho biết, về việc phân loại mặt hàng của Công ty trên, Tổng cục Hải quan đã có các Thông báo kết quả phân loại đối với mặt hàng khai báo là phân bón, có kết quả phân tích là hóa chất vô cơ, được sử dụng làm phân bón. Cụ thể: Tổng cục Hải quan có Thông báo kết quả phân loạị số 1053/TBTCHQ ngày 23/2/2017, số 1317/TB-TCHQ ngày 3/3/2017, số 3483/TB-TCHQ ngày 25/5/2017 và Chi cục Kiểm định Hải quan 3 có Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 450/TB-KĐ3 ngày 31/3/2017.

  Tuy nhiên, trường hợp mặt hàng khai báo là phân bón nhưng có kết quả phân tích phân loại xác định mặt hàng có tên gọi, câu tạo, mã số hàng hóa vừa thuộc khái niệm tiền chất thuốc nổ theo Nghị định số 39/2009/NĐ-CP, vừa thuộc danh mục hàng hóa phải khai báo theo Nghị định số 108/2008/NĐCP và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP thì phải đảm bảo thực hiện chính sách quản lý mặt hàng theo đúng quy định của Nghị định số 187/2019/NĐCP. Theo đó, tại thời điểm khai báo hải quan DN NK mặt hàng này phải xuất trình cho cơ quan Hải quan giấy phép của các Bộ, ngành liên quan để làm cơ sở cho phép thông quan hàng hóa.

  Hướng dẫn về thuế GTGT, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đôi, bổ sung một số điều của các luật về thuế; khoản 321 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 1/VBHN-VPQH ngày 28/4/2016 của Văn phòng Chính phủ thì phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (không phân biệt thuộc mã HS nào).

  Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa NK Việt Nam thì: “Trường hợp hàng hoá được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó" (không phụ thuộc vào Biểu thuế GTGT).

  Với các quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa NK được xác định là phân bón thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.