Chất xử lý nước thải thuộc nhóm hàng chịu thuế GTGT 10%  • Chế phẩm sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải NK thuộc nhóm 38.08 không phải là thuốc phòng trừ sâu bệnh, do đó thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.
    Đây là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về thuế GTGT mặt hàng chất xử lý môi trường nước.

    Tổng cục Hải quan, cho biết, ngày 15/8/2016, tại công văn số 11271/BTC-TCHQ hướng dẫn mặt hàng “chế phẩm sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải NK thuộc nhóm 38.08 không phải là thuốc phòng trừ sâu bệnh do đó thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

    Đối với các tờ khai NK hàng hóa đăng ký trước ngày 1/1/2014, khi NK đã nộp thuế GTGT với thuế suất 5%, sau khi cơ quan Hải quan kiểm tra sau thông quan ấn định thuế với thuế suất 10%, DN đã nộp thuế theo thuế suất ấn định thì không thực hiện điều chỉnh lại DN thực hiện kê khai, khấu trừ với cơ quan thuế nội địa theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT- TBTC.

    Đối với các tờ khai NK hàng hóa đăng ký từ ngày 1/1/2014, căn cứ quy định tại khoản 5b Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính: Trường hợp DN khi NK hàng hóa đã khai, nộp thuế GTGT ở khâu NK, khi bán cho người tiêu dùng đã lập hóa đơn ghi thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn GTGT bản ra đúng bằng với mức thuế suất thuế GTGT đã khai, nộp thuế ở khâu NK nhưng mức thuế suất thuế GTGT đã khai (ở khâu NK và khâu bản ra nội địa) thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT và DN không thể thu thêm được tiền của khách hàng thì số tiền đã thu của khách hàng theo hóa đơn GTGT được xác định là giả đã có thuế GTGT theo thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT để làm cơ sở xác định đúng số thuế GTGT phải nộp và xác định doanh thu tính thuế thu nhập D