Định mức vận hành, khai thác, bảo dưỡng hệ thống báo động an ninh tàu biển • Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 02 năm 2018 quy định định mức kinh tế- kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng hệ thống báo động an ninh tàu biển.
  SSAS (Ship Security Alert System) là Hệ thống báo động an ninh tàu biển được trang bị cho các tàu theo qui định của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu và cảng biển (ISPS code). Theo đó Hệ thống SSAS được yêu cầu trang bị cho các tàu Tàu biển Việt Nam hoạt động trên tuyến Quốc tế và tàu biển nước ngoài hoạt động tại vùng nội thủy, lãnh hải của Việt Nam bao gồm: Tàu khách; Tàu hàng có tổng dung tích từ 500GT trở lên; Giàn khoan di động ngoài khơi.

  Hệ thống SSAS tại Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải được thiết lập để tiếp nhận các thông tin an ninh hàng hải từ tàu biển, giàn di động, cơ sở cảng hoặc từ cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, hoặc từ tổ chức, cá nhân khác và thông báo kịp thời cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan khác của Việt Nam. Trường hợp tiếp nhận thông tin từ tàu biển, giàn di động mang cờ quốc tịch nước ngoài phải thông báo đến cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đó.

  Khi có nguy hiểm về an ninh, Thuyền trưởng hoặc người có trách nhiệm được ủy quyền chỉ cần nhấn nút báo động, một bản tin báo động sẽ được tự động gửi về Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải. Khi nhận được bản tin báo động, bằng các nghiệp vụ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng nhân viên Trực ban sẽ tiến hành phân loại, xử lý bản tin báo động an ninh, sẽ xử lý nhanh chóng các hành động gây mất an ninh cho tàu theo đúng qui trình hiện hành.

  Địa chỉ của Trung tâm phải được cài đặt sẵn trong hệ thống SSAS của tàu. Nội dung bản tin báo động bao gồm;

  • Tên tàu;

  • Số hiệu IMO;

  • Hô hiệu;

  • Số nhận dạng;

  • Thời gian (ngày, tháng, năm, giờ UTC);

  • Hướng và tốc độ;

  • Vị trí của tàu (kinh độ, vĩ độ).
   alt text

  • Định mức Kinh tế - Kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống SSAS là định mức về hao phí lao động và tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, vật tư, điện năng, dụng cụ sản xuất, kênh truyền, phụ tùng thay thế của Hệ thống SSAS để bảo đảm hoạt động cung cấp Dịch vụ tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải.

  • Định mức lao động: là hao phí nhân công trực tiếp cần thiết để hoàn thành một khối lượng hoặc một bước công nghệ trong quy trình vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị của Hệ thống SSAS. Mức hao phí lao động được xác định là số ngày công của lao động trực tiếp thực hiện khối lượng công việc vận hành, khai thác và bảo dưỡng. Cấp bậc lao động quy định trong định mức là cấp bậc bình quân của các lao động tham gia thực hiện công việc;

  • Mức tiêu hao điện năng: là tiêu hao điện năng được xác định dựa vào công suất thiết kế, sốlượng, thời gian hoạt động theo thống kê về trạng thái hoạt động của từng loại máy móc, thiết bị của Hệ thống SSAS;

  • Mức tiêu hao nhiên liệu: là tiêu hao nhiên liệu và dầu bôi trơn được xác định dựa vào công suất thiết kế, số lượng và mức độ hoạt động của các máy phát điện của Hệ thống SSAS;

  • Mức tiêu hao vật tư phục vụ vận hành, khai thác, bảo dưỡng: là tiêu hao về vật tư, vật liệu, dụng cụ phục vụ quá trình vận hành, khai thác, bảo dưỡng Hệ thống SSAS;

  • Mức tiêu hao dụng cụ sản xuất: là tiêu hao về công cụ, dụng cụ phục vụ quá trình vận hành, khai thác để Hệ thống SSAS hoạt động đúng tính năng, chức năng theo thiết kế;

  • Mức kênh truyền: là hao phí về số lượng và tốc độ kênh truyền để kết nối thiết bị SSAS trên tàu với Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải và với mạng viễn thông để cung cấp dịch vụ;

  • Mức phụ tùng thay thế: là tiêu hao phụ tùng thiết bị dùng để thay thế cho các máy móc thiết bị của Hệ thống SSAS nhằm đảm bảo Hệ thống SSAS hoạt động ổn định, liên tục 24/7.

  Quy định áp dụng:

  • Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống SSAS là cơ sở quản lý, xây dựng giá dịch vụ tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải;

  • Đối với lao động vận hành, khai thác trong quá trình thực hiện công việc phải mặc đồng phục,

  • Các mức quy định trong định mức này là mức cao nhất có thể áp dụng để đảm bảo chất lượng tuyệt đối dịch vụ tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải. Tuy nhiên, các cơ quan đơn vị cần nâng cao năng suất chất lượng, tiết kiệm chi để áp dụng các mức thấp hơn.

  • Việc áp dụng định mức này để xây dựng dự toán, giá dịch vụ tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải trên nguyên tắc không được cao hơn dự toán, giá, kinh phí cấp hàng năm trước đó trừ các trường hợp phát sinh do nguyên nhân khách quan, chủ quan.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.