Nhân tố nào ảnh hưởng đến ngành logistics???  • Hôm nay phỏng vấn, gặp các bạn học về ngoại thương.
    Nhưng trả lời về logistics còn mơ hồ và quá chung chung.
    Lập thớt chia sẻ về các nhân tố ảnh hưởng và cùng nhau chia sẻ thông tin ..

    Welcome comments !Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.