32 câu hỏi và trả lời liên quan đến vướng mắc thuế xuất nhập khẩu • **Câu 29:**Hiện bên mình cần nhập máy ép bùn dùng trong hệ thống xử lý nước thải, nhưng trong số thuế nhập khẩu 2015 không có tên mục chính xác cho máy ép bùn, kính nhờ anh chị tư vấn trả lời giúp máy này sẽ được áp thuế nhập khẩu bao nhiêu % và cho mã số HS giúp đơn vị chúng tôi. Mong nhận được sự trợ giúp sớm.

  Trân trọng cám ơn!

  Trả lời:

  Theo Điều 26 Luật Hải quan năm 2014 ngày 30/6/2014 quy định “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản như sau:

  Sáu quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC nagỳ 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

  Chú giải HS2012 và đối chiếu với mô tả hàng hóa trong Biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính;

  Ngoài ra, Quý công ty có thể thực hiện thủ tục xác định trước mã số hàng hóa được quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

  Hồ sơ xác định trước mã số được quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  Do thông tin của Quý doanh nghiệp cung cấp không đủ cơ sở để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh áp mã số cho mặt hàng “máy ép bùn”. Tuy nhiên, Quý công ty có thể tham khảo tại chương 84 trong Biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

  Trong trường hợp cần thiết đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

  Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp được biết. • Câu hỏi 30: Có phải khai báo cước nhận hàng tại kho đối với trường hợp mua hàng và thanh toán theo điều kiện FCA?

  Trả lời: Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
  Câu hỏi của Công ty không cụ thể cước nhận hàng tại kho là cước cho nội dung gì và phát sinh tại đâu (kho Công ty hay người bán) nên Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn về nguyên tắc xác định như sau:
  Trị giá hải quan để tính thuế hàng nhập khẩu được qui định cụ thể tại Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là “Thông tư”).
  - Về nguyên tắc, trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định tuần tự theo 06 phương pháp gồm Phương pháp trị giá giao dịch của hàng nhập khẩu; Phương pháp trị giá giao dịch của hàng nhập khẩu giống hệt; Phương pháp trị giá giao dịch của hàng nhập khẩu tương tự; Phương pháp trị giá khấu trừ; Phương pháp trị giá tính toán; Phương pháp suy luận và dừng lại ở phương pháp xác định được trị giá hải quan. Với mỗi phương pháp đều có điều kiện áp dụng cụ thể.
  - Trường hợp Công ty khai báo giá tính thuế theo Phương pháp trị giá giao dịch qui định tại Điều 6 Thông tư thì các khoản điều chỉnh cộng được qui định tại Điều 13, Điều 14 Thông tư, các khoản điều chỉnh trừ qui định tại Điều 15 Thông tư. Liên quan đến chi phí vận tải, vận chuyển thì:
  + Các khoản phí vận tải và vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên (không bao gồm chi phí bốc, xếp, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên) qui định tại Khoản 2.g Điều 13 là khoản phải cộng khi tính trị giá hải quan.
  + Các chi phí bốc, xếp, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên, chi phí vận tải phát sinh sau khi hàng hóa đã được vận chuyển đến cửa khẩu nhập đầu tiên qui định tại khoản 2.b Điều 15 là khoản không phải cộng vào khi tính trị giá hải quan. Nếu khoản này đáp ứng điều kiện trừ qui định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư thì được trừ khỏi trị giá hải quan để tính thuế.
  Cục Hải quan TP.HCM trả lời để Quý Doanh nghiệp biết, nghiên cứu qui định cụ thể để thực hiện./. • Câu 31: Phân loại mặt hàng micro không dây.

  Theo CV 4786/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2010 thì micro không dây k kèm thiết bị thu phát sóng thuộc mã 85176210(áp dụng theo Thông tư 215/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009), vậy khi thông tư 164 ra đời thì công văn 4786/TCHQ-TXNK có còn áp dụng không?

  Trả lời: 1. Hướng dẫn áp mã số

  Việc xác định mã số phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Tuy nhiên, theo mô tả của Doanh nghiệp hàng hóa là “micro không dây, có kèm thiết bị thu phát sóng”, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

  Cán cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính Ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

  Tham khảo chú giải HS 2012 và đối chiếu với mô tả hàng hóa trong Biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư 164/2013 ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính, Doanh nghiệp có thể tham khảo mã số 8517.62.10
  2. Hướng dẫn thực hiện văn bản
  - Công vắn số 4786/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2015 của Tông cục Hải quan không phải là văn bản pháp quy mà chỉ là văn bản hướng dẫn nội bộ của ngành Hải quan về việc áp mã số đối với mặt hàng micro không dây có kèm thiết bị thu phát sóng. Vì vậy công vắn số 4786/TCHQ-TXNK nêu trên không phải là căn cứ để doanh nghiệp áp mã số hàng hoá.
  Trong trường hợp cần thiết đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

  Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp được biết • Câu 32: Linh kiện, phụ kiện trang trí xe ô tô

  Công ty chúng tôi muốn hỏi là mức thuế NK và GTGT mặt hàng linh kiện phụ kiện trang trí xe ô tô du lịch là bao nhiêu % và có thể cho chúng tôi mức thuế của từng loại linh kiện được không?

  Trả lời:

  Để xác định chính sách thuế của mặt hàng nhập khẩu thì trước tiên doanh nghiệp phải xác định mã số hàng hóa. Việc áp mã, phân loại hàng hóa được quy định cụ thể tại các văn bản sau:

  • Khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan năm 2014 ngày 30/06/2014 quy định “Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.

  • Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

  • Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

  • Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

  • Chú giải HS 2012.

  Do doanh nghiệp mô tả các mặt hàng chung chung, thông tin của Qúy doanh nghiệp cung cấp không đủ cơ sở để Cục Hải quan TP.HCM xác định chính xác mã số HS đối với các mặt hàng là phụ kiện, linh kiện ô tô . Tuy nhiên, theo tham khảo nội dung Chú giải HS 2012, ví dụ nhóm 70.09 : “Gương thủy tinh, có hoặt không có khung, kể cả gương chiếu hậu” ; nhóm 87.08 : “Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05”… Qúy Công ty có thể tham khảo các quy định nêu trên và căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu để áp mã số phù hợp, từ đó xác định được thuế suất.

  Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục Hải quan và làm cơ sở khai báo Hải quan, Qúy Công ty có thể thực hiện thủ tục xác định trước mã số hàng hóa như sau :

  • Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số được quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ;

  • Hồ sơ xác định trước mã số được quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. • alt text


 • administrators

  Thím sưu tầm ác nhỉ?
  Đa tạ đa tạ • Những vướng mắc khi thực hiện xử lý thuế, xuất trình hồ sơ kế toán, nộp báo cáo quyết toán đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính (đây cũng là vướng mắc của nhiều DN khác).
  Quyết toán nguyên vật liệu

  Đối với quy định về việc xuất trình hồ sơ, chứng từ kế toán, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại điểm đ, khoản 3 Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Công ty phải xuất trình toàn bộ hồ sơ, chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động XNK khi cơ quan Hải quan yêu cầu bao gồm: Các chứng từ hạch toán kế toán liên quan đến việc nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan như hợp đồng mua bán, hóa đơn, B/L, Packing list...

  Về cách kê khai nguyên liệu, vật tư NK và thành phẩm được sản xuất từ nguồn NK theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL, tại ô "nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu" thể hiện: Tổng trị giá nguyên vật liệu NK của tất cả các tờ khai nhập khẩu phát sinh trong năm tài chính; Tổng hợp số liệu nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu từ khoản 152 quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính.

  Tổng cục Hải quan đưa ra ví dụ phân tích cụ thể: Trong năm tài chính từ 1-1-2015 đến 31-12-2015 phát sinh nhập khẩu 100 tờ khai thì tại cột trị giá nguyên vật liệu nhập khẩu ghi tổng trị giá của 100 tờ khai này.

  Tại ô "Thành phẩm được sản xuất từ nguồn nhập khẩu" thể hiện: Tổng trị giá của sản phẩm của tất cả các tờ khai xuất khẩu tại thời điểm kết thúc năm tài chính. Tổng hợp số liệu thành phẩm xuất khẩu từ tài khoản 155 quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính.

  Về thời gian nộp báo cáo quyết toán, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp Công ty kết thúc năm tài chính vào ngày 31-3-2015, đối với các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký từ ngày 1-1-2015 đến 31-12-2015 thì thực hiện báo cáo quyết toán vào ngày 30-6-2016.

  Muốn hoàn thuế phải nêu rõ số hàng hóa đã XK hoặc sử dụng

  Theo quy định tại khoản 9 Điều 119 Thông tư 38/2015/TT-BTC, hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu vào khu phi thuế quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này. Ngoài ra, công văn đề nghị hoàn thuế phải nêu rõ hàng hóa thực tế sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc đã xuất khẩu tiếp ra nước ngoài.

  Về nguyên tắc, người khai hải quan, người nộp thuế tự xác định, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tự kê khai số tiền thuế phải nộp; số tiền thuế được miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, hoàn thuế hoặc không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT, thuế Bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan hải quan sẽ áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro để thực hiện kiểm tra sau thông quan.

  Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC, nếu Công ty đáp ứng đủ các điều kiện thì trong thời gian chờ cơ quan hải quan ra quyết định không thu thuế, Công ty vẫn tiếp tục được áp dụng thời hạn nộp thuế và chưa bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

  Vướng mắc về việc xử lý thuế trong trường hợp không XK hàng hóa trong thời hạn nộp thuế quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Tổng cục Hải quan cho biết, DN được thực hiện trên cơ sở kiểm tra tình hình sử dụng nguyên vật liệu theo quy định tại Điều 59 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

  Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng ghi nhận vướng mắc này để tổng hợp trình Bộ Tài chính hướng dẫn cơ quan hải quan và DN thực hiện thống nhất. Trong khi chờ công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính, Công ty chưa phải kê khai, nộp thuế Giá trị gia tăng đối với số lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu còn tồn kho, chưa đưa vào sản xuất hoặc đã sản xuất sản phẩm nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm. Công ty chịu trách nhiệm về số lượng nguyên liệu, vật tư, thành phẩm tồn kho. • Tổng cục Hải quan có văn bản số 4824/TCHQ-GSQL hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương thực hiện Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập .
  Để giải quyết những vướng mắc của địa phương và doanh nghiệp trong thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 4824/TCHQ-GSQL hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương thực hiện.

  Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định 15/2017/QĐ-TTg được chuyển cửa khẩu về cảng đích ghi trên vận đơn để làm thủ tục nhập khẩu, nếu cảng đích là cảng biển, cảng hàng không.

  Đối với bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long, Tổng cục Hải quan hướng dẫn: Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 415/VPCP-KTTH ngày 19/1/2012 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính tại công văn số 7121/BTC-TCHQ ngày 1/6/2011 thì bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long được hoạt động như một bến cảng biển thuộc cảng biển Tp.Hồ Chí Minh.

  Do vậy, hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định 15/2017/QĐ-TTg được chuyển cửa khẩu về cảng đích ghi trên vận đơn là bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long để làm thủ tục hải quan.

  Đối với Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công thuộc Cục Hải quan các thành phố: Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng. Theo quy định tại Quyết định 15/2017/QĐ-TTg thì hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, các chi cục hải quan nêu trên không phải là chi cục hải quan cửa khẩu nên không được làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định 15/2017/QĐ-TTg.

  Trường hợp hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định 15/2017/QĐ-TTg nhưng được doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan ngoài cửa khẩu, qua công tác giám sát hải quan, nếu chi cục hải quan cửa khẩu phát hiện việc làm thủ tục hải quan không đúng loại hình quy định thì thông báo cho chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan và người khai hải quan biết để thực hiệc việc hủy tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

  Trước đó, trong quá trình thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg quy định về Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (áp dụng từ ngày 1/72017) được ban hành trên cơ sở Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ, đã phát sinh một số vướng mắc tại hải quan địa phương liên quan đến quy định về cửa khẩu nhập do hiện chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể (là nơi hàng hóa được dỡ xuống từ phương tiện vận tải hay là nơi hàng hóa được vận chuyển đến theo chứng từ vận tải)./. • Còn vướng mắc gì về thủ tục hải quan nữa ko? Cùng đưa ra để thảo luận để rút kinh nghiệm nhỉ


Log in to reply