Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong thủ tục xuất nhập khẩu • Với nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư bãi bỏ các thủ tục hành chính sau:

  • Thông tư số 07/2017/TT-BCT ngày 29/5/2017 bãi bỏ chế độ giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón quy định tại Thông tư số 35/2014/TT-BCT ngày 15/10/2014 quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón.
   alt text
  • Thông tư số 14/2017/TT-BCT ngày 28/8/2017 bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12/6/2015 quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

  Trong năm 2016 và 2017 triển khai thực hiện thí điểm cơ chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan (HNTQ) mặt hàng đường thay vì phân giao HNTQ đường như các năm trước. Việc thực hiện đấu giá được thực hiện công khai, minh bạch, được dư luận xã hội đánh giá cao, góp phần thu về cho ngân sách nhà nước (năm 2016 khoảng 138 tỷ VNĐ, năm 2017 khoảng 223 tỷ đồng).

  Bộ cũng rút ngắn thời gian thực hiện bằng cách kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia đối với các thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe máy phân khối lớn; thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. Theo đó, việc cấp phép nhập khẩu được thực hiện hoàn toàn dưới hình thức trực tuyến theo Cơ chế Một cửa Quốc gia kể từ ngày 01/02/2016 (cấp độ 4). • Vẫn là cải cách hành chính thôi nhỉ..
  Cái đơn giản lại là cái khó nhất ..


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.