Luyện thi TOEIC cấp tốc dành cho người bận rộn • Hãy thử sức với các bài tập Part 5 (Điền vào chỗ trống) của đề thi TOEIC sau đây để kiểm tra trình độ của mình xem có hợp với việc luyện thi TOEIC cấp tốc không nhé:

  Bài tập:
  The fitness club _____ a steadily increasing number of customers and is eager to develop new programs.
  A. see
  B. seen
  C. seeing
  D. has seen

  Đáp án + giải thích:
  The fitness club _____ a steadily increasing number of customers and is eager to develop new programs. --> Câu lạc bộ thể dục có lượng khách hàng tăng đều đặn và đang mong muốn phát triển thêm các chương trình mới.
  A. see --> (động từ nguyên mẫu)
  B. seen --> (động từ cột 3)
  C. seeing --> (động từ thêm -ing)
  D. has seen --> (thì hiện tại hoàn thành)

  Ta thấy "The fitness club" là chủ ngữ số ít -> cần động từ số ít -> loại A. Lựa chọn B "seen" cần có trợ động từ "have/has" hoặc "to be". Tương tự, lựa chọn C "seeing" cần có "to be" -> loại B và C -> cuối cùng chọn D.

  Câu hỏi:
  Mrs. Pike was so angry that she made a _____ gesture at the driver.
  A. rude
  B. rudeness
  C. rudely
  D. rudest

  Đáp án + giải thích:
  Mrs. Pike was so angry that she made a _____ gesture at the driver. --> Bà Pike giận đến nỗi bà đã làm một cử chỉ thô lỗ với người lái xe.
  A. rude --> thô lỗ (tính từ)
  B. rudeness --> sự thô lỗ (danh từ)
  C. rudely --> (trạng từ)
  D. rudest --> (tính từ so sánh nhất)
  Sau mạo từ A ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ số ít. Trong câu ta thấy đã có danh từ GESTURE -> chúng ta cần 1 tính từ ở chỗ trống cần điền -> chọn A. Ta lưu ý cấu trúc "SO + tính từ/trạng từ THAT + mệnh đề" mang nghĩa "quá...đến nỗi".

  Bài tập:
  The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months.
  A. popular
  B. popularize
  C. popularity
  D. popularized

  ĐÁP ÁN:
  The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months. --> Sự phổ biến của mạng máy tính mới là rõ ràng với các nhân viên chỉ sau một vài tháng.
  A. popular --> phổ biến (tính từ)
  B. popularize --> làm cho phổ biến (động từ nguyên mẫu BARE INF)
  C. popularity --> sự phổ biến, nổi tiếng (danh từ)
  D. popularized --> (động từ dạng V_ed)
  Phía sau mạo từ THE chúng ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ -> chọn C.

  Câu hỏi:
  The advertising campaign should _____ the public's awareness of the new recycling bins in the city park.
  A. raise
  B. reply
  C. inquire
  D. react

  Đáp án + giải thích:
  The advertising campaign should _____ the public's awareness of the new recycling bins in the city park. --> Dự án quảng cáo nên nâng cao nhận thức của công chúng về các thùng rác mới trong khuôn viên thành phố.
  A. raise --> nâng lên, nâng cao (động từ)
  B. reply --> hồi đáp (động từ)
  C. inquire --> hỏi
  D. react --> phản ứng
  Cụm từ "raise one's awareness" mang nghĩa "nâng cao nhận thức". Các động từ khác không thể đi chung với từ "awareness", vì vậy chỉ có đáp án A là phù hợp.

  Nếu bạn giải được 2/3 câu thì bạn đã hoàn toàn sẵn sàng để luyện thi TOEIC tại trang web GiaSuToeic.com.

  Học ở đây, sau khi làm bài tập xong mình biết đáp án luôn, mọi câu hỏi đều được giải thích kỹ lưỡng và có phần dịch nghĩa cụ thể. Cách học này giúp mình nhanh chóng cải thiện kỹ năng nghe và đọc mà không hề tốn nhiều thời gian.

  Còn nếu bạn chưa làm chính xác 2/3 câu thì cũng không sao cả. Bạn chỉ cần có người kèm cặp là sẽ luyện thi suôn sẻ ngay. Đó là lý do bạn nên theo học khóa luyện thi luyện thi toeic cấp tốc tại Gia Sư Toeic.

  Khi tham gia khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc ở Gia Sư Toeic, bạn sẽ có thể vừa học trên hệ thống luyện thi online hiện đại, vừa học với gia sư, người sẽ trợ giúp và kèm cặp bạn trong quá trình luyện thi.

  Đây là chương trình học phù hợp nhất với những người quá bận rộn với công việc và học tập cũng như những người mong muốn thi lấy bằng TOEIC gấp.

  Tuyệt hơn cả là chương trình học này có đảm bảo đầu ra 100%, nghĩa là bạn sẽ được hỗ trợ học đến khi nào đạt điểm mong muốn mới thôi, nên bạn có thể an tâm về chất lượng.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.