Khai báo hóa đơn với hàng hóa có nhiều hợp đồng, đơn hàng  • Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn thống nhất cách thức khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS đối với trường hợp hàng hóa XK, NK có nhiều hợp đồng hoặc đơn hàng.

    Đối với trường hợp lô hàng có nhiều hóa đơn, khi khai báo hải quan người khai hải quan lập Bảng kê hóa đơn theo mẫu số 02/BKHĐ/GSQL (Bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa XK, NK) Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC, trong đó ghi rõ số bảng kê và ngày bảng kê.

    Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn cụ thể việc khai báo các chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XNK theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC.

    Cụ thể: Chỉ tiêu “phân loại hóa đơn”: Nhập mã B – chứng từ thay thế hóa đơn thương mại; chỉ tiêu “số hóa đơn”: Nhập bảng kê hóa đơn; chỉ tiêu “ngày phát hành”: Nhập ngày bảng kê hóa đơn; chỉ tiêu “tổng trị giá hóa đơn”: Nhập tổng trị giá của hóa đơn (bằng tổng trị giá của tất cả các hóa đơn có trong bảng kê).


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.