Sẽ sửa đổi chính sách thuế với hàng hóa NK sản xuất XK bị tiêu hủy • Trả lời kiến nghị của Tổng công ty May Nhà Bè đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP về chính sách thuế NK đối với hàng hóa NK để sản xuất XK bị tiêu hủy, Tổng cục Hải quan cho biết, sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách thuế trên cơ sở kiến nghị của DN, phù hợp với tình hình thực tế.
  Theo Tổng cục Hải quan, về thuế NK đối với hàng hóa NK theo loại hình nhập sản xuất XK bị tiêu hủy, trước mắt, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng công ty May Nhà Bè thực hiện theo nội dung công văn số 8127/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2017 của Tổng cục Hải quan.

  Đồng thời, Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần về chính sách thuế NK đối với hàng hóa NK để sản xuất XK bị tiêu hủy. Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ có đánh giá tổng thể để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách thuế trên cơ sở kiến nghị của DN, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo bình đẳng giữa loại hình sản xuất XK và loại hình gia công.

  Hướng dẫn về trị giá tính thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa, lỗi mốt, hư hỏng chuyển tiêu thụ nội địa, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

  Theo đó, đối với phế liệu, phế phẩm sau khi sản xuất XK nếu chuyển đổi mục đích sử dụng (tiêu thụ nội địa) thì trị giá tính thuế được xác định theo giá thực tế mua bán phù hợp với phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

  Đối với lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa sau quá trình sản xuất XK, nếu chuyển đổi mục đích sử dụng (tiêu thụ nội địa) với chất lượng, giá trị thương mại không còn như ban đầu thì trị giá tính thuế được xác đỉnh theo giá thực tế mua bán tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

  Khi thay đổi mục đích sử dụng, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bọ Tài chính.

  Vì vậy, Tổng công ty May Nhà Bè gửi hồ sơ một số trường hợp phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa chuyển tiêu thụ nội địa tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh bị xác định trị giá chưa đúng với giá thực tế tiêu thụ nội địa về Tổng cục Hải quan để được xử lý cụ thể.