Thủ tục hải quan nhập khẩu hoa quả tươi • Thủ tục hải quan nhập khẩu hoa quả tươi sẽ được tiến hành như sau :

  1. Xin giấy phép nhập khẩu tại Cục bảo vệ thực vât. Xin theo hợp đống (bạn có thể xin tổng theo hợp đồng nhưng hàng về làm nhiều lần). & phải có cảng đích nhất định.

  2. Cục bảo vệ thực vật cấp giấy & sẽ báo về chi cục kiểm dịch thực vật tại cảng đích.

  3. Hàng về bạn làm đơn xin kiểm dịch tai Chi cục kiểm dịch kiểm soát chi cục hải quan bạn khai.

  4. Đưa giấy đăng ký kiểm dịch vào bộ hồ sơ Hải quan làm thủ tục mở tờ khai.

  5. Xin hải quan lấy mấu để đưa cho người bên Chi cục kiểm dịch.

  6. Có giấy xác nhận kiểm dịch của chi cục kiểm dịch bạn đưa vào Hải quan để thông quan hàng thôi.