Dầu trắng nhập khẩu hưởng thuế suất ưu đãi 0% • Mặt hàng dầu trắng hay dầu paraffin thuộc phân đoạn dầu nặng, dùng trong ngành nhựa, phân loại vào nhóm 2710.19.90, áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi 0%.
  alt text
  Tổng cục Hải quan vừa có trả lời của Công ty TNHH SX và TM sắc màu Việt Nam về đề nghị hướng dẫn áp mã số HS, chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu trắng NK.

  Hướng dẫn về áp dụng mã số HS, mức thuế NK, Tổng cục Hải quan cho biết, theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính: Mặt hàng dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu nặng thuộc phân nhóm 2710.19 "- - Loại khác", tùy từng loại được phân loại thuộc các mã số khác nhau.

  Căn cứ Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính thì dòng hàng 9840.25.00 Dầu Parafin - Paraffinic Oil dùng trong sản xuất sản phẩm cao su", mã hàng tương ứng tại mục I Phụ lục II là 2710.19.90 được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%.

  Theo đó, mặt hàng dầu Parafin - Paraffmic Oil, loại dùng trong sản xuất sản phẩm cao su có mã hàng tương ứng tại mục I Phụ lục II là 2710.19.90 được áp dụng mức thuế nhập khẩu theo Chương 98, mã số 9840.25.00; Loại khác áp dụng mức thuế theo Chương 27.

  Theo tài liệu kỹ thuật và thông tin DN cung cấp thì mặt hàng là dầu trắng hay dầu paraffin thuộc phân đoạn dầu nặng, dùng trong ngành nhựa. Do đó, mẫu hàng không được áp dụng thuế nhập khẩu theo Chương 98, mã số 9840.25.00.

  Hướng dẫn về thuế Bảo vệ môi trường đối với mặt hàng này, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12, khoản 1 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP và khoản 1 Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC thì xăng, dầu, mỡ nhờn thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, bao gồm: "Xăng, trừ etanol; Nhiên liệu bay; Dầu diezel; Dầu hỏa; Dầu mazut; Dầu nhờn; Mỡ nhờn.

  Xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại khoản này là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn (sau đây gọi chung là xăng dầu) gốc hóa thạch xuất bán tại Việt Nam, không bao gồm chế phẩm sinh học (như etanol, dầu thực phẩm, mỡ động vật...).

  Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng dầu gốc hóa thạch thì chỉ tỉnh thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng dầu gốc hóa thạch"

  Căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của Công ty thì mặt hàng Paraffmic oil (White oil- Dầu trắng, mã HS 2710.19.90) có chứa 100% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng thuộc đối tượng chịu Thuế bảo vệ môi trường.