Về việc đưa hàng hóa nhập khẩu từ cảng về địa điểm tập kết • Vừa qua Tổng cục Hải quan đã có công văn đồng ý tiếp tục thực hiện đưa hàng hóa nhập khẩu chưa làm thủ tục từ Cảng Nam Hải Đình Vũ về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu tập trung của Công ty Logistics Nam Hải tại địa chỉ Lô CN3, Khu công nghiệp Minh Phương - Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
  Theo đó:
  Thủ tục, hồ sơ, trình tự và điều kiện thực hiện, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2953/TCHQ-GSQL ngày 4/5/2017.
  Trước khi vận chuyển hàng hóa nhập khẩu từ cảng Nam Hải Đình Vũ về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Công ty Logistics Nam Hải, Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ (doanh nghiệp kinh doanh cảng) thông báo cho hãng tàu, đại lý hãng tàu về các lô hàng hóa nhập khẩu chuyển về địa điểm của Công ty Logistics Nam Hải để hãng tàu, đại lý hãng tàu thông báo cho người khai hải quan biết địa điểm lưu giữ hàng hóa để người khai hải quan khai chính xác mã địa điểm lưu kho dự kiến chờ thông quan trên tờ khai hải quan (địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Công ty Logistics Nam Hải), thực hiện làm thủ tục hải quan theo quy định.
  Thời hạn thực hiện đến hết ngày 30/6/2018 hoặc đến khi có văn bản khác thay thế.
  alt text
  Tổng cục Hải quan cũng gao Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu tập trung của Công ty Logistics Nam Hải, tránh việc lợi dụng để thẩm lậu vào nội địa.
  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng có văn bản báo cáo, đánh giá và đề xuất thực hiện, gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn thực.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.